Plekbord

jaargang 30, nummer 11, December 2009

   
     

Beste Lezers,Dit is weer het laatste Plekbord van 2009.
De redactie van dit blad en het bestuur van HKK Onsenoort wensen U heel fijne kerstdagen en een gezond 2010. Hopelijk mogen we het komende jaar weer veel reacties en kopij van U ontvangen.

Veel Leesplezier

IngezondenNaar aanleiding van de lezing van Hans van den Eeden over de Rondreis van Koning Lodewijk Napoleon ontvingen we het volgende bericht:

Beste redactie en bestuur HKK ”Onsenoort”

Mijn complimenten over de organisatie, inhoud en opkomst van de lezing over Napoleon. Ik heb ervan genoten.
Het was mijn eerste keer, maar er mogen er zo wat mij betreft nog vele volgen.
Succes met uw kring/vereniging en organisatie,
 
Met vriendelijke groet, Lodewijk Vergroesen

In Memoriam Jan Mostermans


 
Op 22 november 2009 overleed te Heemstede ons lid Jan Mostermans.
Johannes Petrus Mostermans, weduwnaar van Johanna Mense, werd geboren in Nieuwkuijk op 29 januari 1926.
Tussen 1987 en 1994 was hij een vruchtbare schrijver voor ons tijdschrift "Met Gansen Trou", waarvoor hij in die periode 13 bijdragen schreef. Hij woonde toen al geruime tijd in Bloemendaal. Zijn eerste twee artikelen hadden betrekking op de misdienaars van vroeger. Door zijn afkomst had hij een sterke affiniteit met het boerenleven van vroeger. Dat kwam o.a. tot uiting in zijn bijdragen over de jonge boeren van weleer, maar hij leverde ook een artikel over ”De Jonge Wacht” en over "De Vrolijke Torenbouwers" van Nieuwkuijk. Familiegeschiedenis had eveneens zijn interesse. Hij schreef over zijn vader Dorus Mostermans en zijn laatste bijdrage betrof: "Tien generaties Moster(t)mans(s).
In de overlijdensadvertentie, die pas na de teraardebestelling werd geplaatst, getuigt de overledene: "Ik heb een goed leven gehad". Onze heemkundekring is erkentelijk voor het feit, dat wij daarvan ook de vruchten hebben mogen plukken. Moge hij rusten in vrede.

Anton van der Lee

Ledenvergadering 2009De ledenvergadering 2009 wordt gehouden op dinsdag 9 februari in de Conferentiezaal van Stichting Mariapoli Mariënkroon, Abdijlaan 8 te Nieuwkuijk. De vergadering begint om 19.00 uur. De agenda ziet er volgt uit.
1. Opening en algemene beschouwing door de voorzitter
2. Notulen van de ledenvergadering op 10 februari 2009
3. Jaarverslag 2009
4. Financieel verslag 2009
5. Begroting 2010
6. Verslag van de kascommissie
7. Benoeming kascommissie
8. Bestuursverkiezing
9. Activiteiten 2010
10. Rondvraag
11. Sluiting

Toelichting bij punt 8:
Aftredend en herkiesbaar zijn: Adrie de Bonth, Bernadette van Gorp en Kees van den Oord.
Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen worden voorgedragen vóór 1 februari bij de secretaris.
Over het programma na de vergadering zal in het volgende Plekbord meer informatie staan

Alle mutsen verzamelenDit project roept Brabanders op om hun oude foto’s met een poffer of vrouwenmuts op te sturen om te gebruiken voor een nieuw boek, een tentoonstelling en een uitgebreide archivering. Het project is opgezet door Museum Brabant Goedgemutst in Boxtel.
Verdere informatie over dit project is te verkrijgen bij ons secretariaat. www.brabantgoedgemutst.nl

KersttentoonstellingSamen met de Stichting Honsoirde organiseren we ook dit jaar weer de Kersttentoonstelling. Honsoirde heeft een kerststallententoonstelling, ingericht door Ida en Peter Diemer. In de ”de la Court zaal” (onderste verdieping van de abdijtoren) heeft Peter de Jongh zijn tentoonstelling van eigengemaakte kerstkaarten, schildert en tekent Zr. Mariet van Thiel kerst- en wenskaarten, demonstreert Mevr. T. Smits Kalligrafie en laat mevr. T. van de Tillaart kantklossen zien. De tentoonstelling wordt gehouden van 19 december t/m 6 januari, dagelijks van 13.00 tot 17.00 uur. 1e Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten.
In de heemkamer van onze vereniging (bovenste verdieping van de abdijtoren) heeft de archeologische werkgroep de tentoonstelling ”Grachtvondsten Abdij Mariënkroon”. Daar zullen vele vondsten van de afgelopen jaren te zien zijn. De werkgroep zal ook een demonstratie verzorgen over het restaureren van archeologische vondsten.
Deze tentoonstelling is open op de zaterdagen en zondagen: 19, 20, 26 en 27 december en 2 en 3 januari van 13.00 tot 17.00 uur.

Stichting Studiecentrum Eerste WereldoorlogDeze Stichting is opgericht met het doel de achterstand in kennis over de Eerste Wereldoorlog te verkleinen. De Stichting zoekt informatie over: internering van militairen, vluchtelingen, inkwartiering van gemobiliseerde militairen, voedselproblemen, veranderingen in de locale economie, gezondheidssituatie, oorlogsgeweld etc..
Hebt u informatie over en/of interesse in dit onderwerp, neem dan contact op met deze Stichting: 073-5495117 of h.van.der.linden@tip.nl

Over Boeken gesprokenDe Meierij van ´s-Hertogenbosch

Van keuterboer tot kasteelheer. Van Vlaamse schuur tot klooster. Van varkenshok tot landgoed en van koetshuis tot watermolen. Landelijk erfgoed in overvloed in de Meierij. In november verscheen bij Pictures Publishers een fotoboek over de Meierij van 's-Hertogenbosch (inclusief Schijndel) door de eeuwen heen.
In het boek zijn waardevolle locaties beschreven en in beeld gebracht. Deze dreigen verloren te gaan als er niet tijdig wordt ingegrepen. Initiatiefnemer voor dit boek was Frits Bevort die aanklopte bij het Innovatieplatform Duurzame Meierij, tegenwoordig Streekraad Het Groene Woud en De Meierij. Het boek is voor € 39,95 onder meer te koop via de website van Pictures Publishers.

InventarisatieHet contact liep uit op een inventarisatie van karakteristieke bijgebouwen in de Meierij. Elf gemeenten kregen bezoek, namelijk Best, Boxtel, Haaren, Loon op Zand, Oirschot, Oisterwijk, Schijndel, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Tilburg en Vught. Iets minder dan de helft van de bijgebouwen bleek in verwaarloosde tot slechte staat te verkeren.
Het Innovatieplatform Duurzame Meierij wilde dit onder de aandacht van een groot publiek brengen door middel van een prachtig boek vol foto’s en historische kaarten over het erfgoed van de Meierij en de veranderingen op het platteland. Het boek is voor € 39.95 te koop via de website van Pictures Publishers
www.picturespublishers.nl. Ons secretariaat heeft ook flyers, bestelformulieren en een inkijkexemplaar.

”Langs de rand van het zand”Waterschappen zijn respectabele oude organisaties met wortels tot in de middeleeuwen. Maar af en toe zit er een jonkie tussen, zoals het waterschap ”Brabantse Delta”, amper vijf jaar oud en dus piepjong. Vergist u niet! Achter dat jeugdige uiterlijk gaat een eeuwenoude geschiedenis schuil van honderden waterschappen, het beheer van duizenden polderpeilen, dijken en sluizen en de zuivering van miljoenen kubieke meters afvalwater.
Op verzoek van het waterschap ”Brabantse Delta” onderzocht de Rotterdamse historicus en cartograaf Jan van den Noort dat verleden. Hij schreef een boek waarin hij laat zien hoe de lappendeken van polders en poldertjes werd samengevoegd en welke rol het verlangen naar schoon water daarbij speelde.
Brabant liet zich niet gemakkelijk kennen, maar het is een verbluffend rijke geschiedenis geworden. Foto’s van Joop Reijngoud, heldere kaartjes van de auteur en een fris ontwerp van Karin ter Laak onderstrepen die rijkdom.

Jan van den Noort, Langs de rand van het zand, Waterstaatsgeschiedenis in de Brabantse Delta. Het boek kan worden besteld bij de auteur, door € 25,- over te maken op gironummer 3027000 t.n.v. Jan van den Noort, Rotterdam. Langs de rand van het zand is ook verkrijgbaar in de boekwinkel (€ 25,-). ISBN 978-90-8704-132-8

Willy van den Berk en het schaatsdorp HaarsteegSinds enige tijd ben ik bezig met een boekje over dit onderwerp. Het gaat over de periode 1945 tot 1985, een periode waarin Haarsteeg een belangrijke rol speelde in de schaatssport
en Willy van den Berk in het bijzonder. De basis hiervoor zijn de foto- en plakboeken van Willy van den Berk en van de ”IJsclub Jaap Eden”. Inmiddels heb ik ook al enkele oud-rijders uit de periode 1953 en daaropvolgend gesproken. Mijn oproep gaat uit naar personen uit Haarsteeg en omgeving die herinneringen hebben uit deze tijd en deze met mij willen delen. Denk daarbij aan wedstrijden op de ijsbaan ”De Brugkamp”, de trainingen voor het schaatsen in de Hut, de oprichting van de ijsclub en later de trainingsclub en alles wat er mee samenhangt en interessant is om in mijn verhaal op te nemen. U kunt contact opnemen met:
Gien van Wijk, tel: 0416 373779, email: gvanwijk9@hetnet.nl

Verdeling welvaart centrale thema cursus streekgeschiedenisIn samenwerking met het Cultuurhistorisch Platform Altena organiseert het Streekarchief Land van Heusden & Altena in januari en februari 2010 de derde jaargang van de cursus streekgeschiedenis, . Het centrale thema is 'arm en rijk in het Land van Heusden en Altena; verdeling van welvaart door de eeuwen heen'. Vanaf de prehistorie tot in de twintigste eeuw wordt de cursist meegenomen door de kleurrijke geschiedenis van de streek.  

De cursus wordt gegeven op de volgende woensdagavonden:

13 januari: Cees van Maastrigt; Middelen van bestaan, sociale verschillen en elitevorming in de prehistorie en vroege middeleeuwen.
20 januari: Hildo van Engen; 'Tot behoef der armen'. De zorg voor minderbedeelden in het middeleeuwse Land van Heusden en Altena.
27 januari: Peter W. Klein; Kanttekeningen bij vermogen en onvermogen in het Land van Heusden en Altena, 1500- 1870.
3 februari: Paula Jorritsma; Bestrijding van armoede en sociale uitsluiting (19e-20e eeuw).
10 februari: Afsluiting.

Optioneel is een excursie op zaterdagmiddag 16 januari naar het Brabants Museum in Den Bosch in aansluiting op de cursusavond van Cees van Maastrigt.

Cursuslocatie is Fort Giessen, net buiten de bebouwde kom van Giessen aan de Giessensesteeg (einde Burgstraat). De afsluitende avond vindt plaats in het Streekarchief aan de Pelsestraat 17 in Heusden-Vesting. De cursus begint steeds om 20.00 uur. De cursuskosten bedragen 35 euro. Dit bedrag is inclusief koffie/thee. Aanmelden is mogelijk tot 11 januari 2010.

Voor aanmelden en informatie: Streekarchief Land van Heusden & Altena:
www.salha.nl Tel: 0416-661901, info@salha.nl

Symposium ”Focolare Nederland””Caritas in veritate” en ”Economie van gemeenschap”

Tijdens dit symposium, georganiseerd door Focolare Nederland geeft de heer drs. Herman Kaiser, voorzitter van het Christelijk Sociaal Congres, zijn visie op de nieuwste recent verschenen encycliek ”Caritas in veritate” als antwoord op maatschappelijke vragen van deze tijd. Daarnaast is er aandacht voor de ”Economie van gemeenschap”, een gedurfde manier van ondernemen, die in de encycliek wordt vernoemd.

Wij nodigen u van harte uit deel te nemen aan dit symposium.

Datum: vrijdag 5 februari 2010.
Tijd: 13.00 uur ontvangst met broodje, 16.30 uur afsluiting met borrel.
Locatie: Mariapoli Mariënkroon te Nieuwkuijk
Sprekers: de heer drs. Herman Kaiser, voorzitter Christelijk Sociaal Congres en
mevrouw dr. Annette Pelkmans-Balaoing, docent aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam
De heer ir. Koen Vanreusel, directeur-bestuurder Batiself en Selfmatic, België.
Dagvoorzitter: mevrouw dr. A. Hinten-Nooijen, programmamedewerker aan het Centrum voor Wetenschap en Levensbeschouwing van de Universiteit van Tilburg
Vanuit vele invalshoeken worden ideeën en oplossingen aangedragen als antwoord op de grote economische en maatschappelijke uitdagingen van onze tijd. Niet alleen vanuit de wetenschap maar ook vanuit kerkelijk-historisch perspectief.
Paus Benedictus XVI geeft met zijn jongste encycliek een handvat om tot een bij deze tijd passende visie op economie en maatschappij te komen, waarbij recht wordt gedaan aan de mens achter de economische systemen.
Vanuit de Focolarebeweging biedt het wereldwijde initiatief van de ”economie van gemeenschap” een concreet voorbeeld van bedrijven die een individualistische manier van werken verruilen voor een op gemeenschap gerichte wijze van handelen.
De definitieve uitnodiging met het volledige programma volgt begin januari 2010. U kunt zich nu al aanmelden via e-mail: a.bullens@marienkroon.nl of info@marienkroon.nl. Deelnamekosten zijn € 30 (studenten € 15).
Voor meer informatie: Astrid Bullens, a.bullens@marienkroon.nl, (073) 5113651 of 06 48618699. www.focolare.nl

OproepHebt u iets te melden wat betreft bijvoorbeeld een tentoonstelling, of een voorstelling.
Hebt u een foto waarvan u meer zou willen weten. Bent u op zoek naar foto's of afleveringen van "Met Gansen Trou". Hebt u iets aan te bieden wat betrekking heeft op heemkunde, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Het Plekbord is een mooi medium om iets voor elkaar te betekenen. Stuur uw informatie naar:
- Toon Groot, Heusdenseweg 1, 5154EJ Elshout. Tel: 0416-375835 of
- Kees van den Oord, Gravin Helenastraat 15, 5221 CB Bokhoven, tel 073-5130407.
Ook kunt u uw boodschap kwijt via e-mail.
Ons adres is: plekbord@hkkonsenoort.nl

INLEVEREN KOPIJ VOLGEND PLEKBORD VOOR 15 JANUARI a.s.
Terug naar het plekborden overzicht