Plekbord

jaargang 30, nummer 9, Oktober 2009

   
     

Beste Lezers,



De komende maand zijn er weer wat activiteiten in ons Heem, maar liefst twee lezingen kunt u bijwonen. Er is nieuws aan het boekenfront en u weet het: vrijwilligers kunnen we altijd gebruiken op allerlei terreinen.
We zoeken enkele fanatieke wandelaars die advies kunnen geven en een goed klankbord kunnen vormen voor een nog op te zetten werkgroep voor een groot knooppuntennet op het gebied van wandelroutes.
Verder gaat de Archeologiecursus van start en kunt u in abdij Mariënkroon nog een Iconen tentoonstelling bezoeken. Er is genoeg te beleven, zouden we willen zeggen.

Veel leesplezier

Ingezonden



Reactie op brief van Bert de Vaan en Leo van Baardwijk, in het plekbord van augustus 2009

Net terug van vakantie tref ik dit wat opgewonden verhaal van Bert de Vaan en Leo van Baardwijk aan.
 Voor zover ik weet trek ik nergens de gegevens van de de Vaan/Van Baardwijk in twijfel, ik schrijf letterlijk "afgezien van wederzijdse, onvermijdelijke, menselijke fouten, kom ik tot een hoger aantal". Dit zou toch ook kunnen betekenen dat mijn gegevens niet juist zijn?
Of de dood geboren kinderen nu wel of niet "geboren" zijn is een kwestie waar verschillende meningen over bestaan. Overigens is een afwijking van een paar honderd op 10.000 geboortes een marginaal verschil.
Niet iets om je over op te winden lijkt mij, en het totaalbeeld wordt ook niet verstoord.
Het enige wat ik schrijf/aanvul is dat volgens mij de fam Pullen/Pulles/Pullens in de z.g. top 20 thuis hoort. Verder ga ik ter aanvulling nog in op wat achtergronden van Vlijmense Families e.d. Al met al een wat erg overtrokken reactie.
Als ik met het wat (te) laat gepubliceerde artikel (juni 2009 tov sept 2007) de indruk wek de juistheid in twijfel te trekken dan spijt mij dat ten zeerste.
 
Met vriendelijke groet, Bert Meijs.

Kees de Neus


 
In "Met Gansen Trou" 1953 op pagina 11/12 staat een ballade over Kees de Neus, waarbij elke strofe eindigt met de woorden: "Oew ziel en oewe botterham! Die moet'aaltij in de gaote houwe"!
In M.G.T. 1989 pp131/132 wordt het gedicht nog eens herhaald.
Wie was deze Kees de Neus? Was het een marskramer, wellicht uit Heusden? Wie weet er meer over deze figuur? Dan graag even een berichtje.
 
Anton van der Lee. E-mail: antonvdlee@hetnet.nl  Tel. 073 6211199


Cursus Archeologie



De cursus Archeologie is op 5 oktober gestart met het maximale aantal van 40 cursisten. De helft van de cursisten zijn leden van onze vereniging. De andere helft komt van andere verenigingen uit de gehele provincie Noord-Brabant.
De deelnemers ontvingen de meer dan 50 pagina’s tellende syllabus, samengesteld door Anton van der Lee. Belangstellenden kunnen deze syllabus voor € 5,- per exemplaar bestellen en/of afhalen bij het secretariaat.

Werkgroep Archeologie zoekt vrijwilligers



Nu de 600m3 slib uit de gracht gezeefd is, is onze werkgroep Archeologie nu druk bezig met het schoonmaken en inventariseren van de grachtvondsten. De vondsten zullen nu nog geïnventariseerd, beschreven en gefotografeerd moeten worden en voor de verwerking van de resultaten hebben we een specifiek computerprogramma. De werkgroep zoekt nu enkele vrijwilligers die met dit, voornamelijk administratief werk, willen helpen.
Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met Henk de Wit (0416-378375) of mail naar bestuur@hkkonsenoort.nl

AED – defibrillator



In Abdij Mariënkroon beschikken we sinds kort over een AED-defibrillator. Voor het gebruik ervan worden op de abdij cursussen gegeven en wel: Reanimatie op 10 november en AED op 24 november. De kosten van de cursus zijn resp.
€ 15,- en € 25,- p.p.. De cursus duurt van 19.30 tot 22.00 uur. Meer info bij het secretariaat van de Heemkundekring

Lezing over de schilderwerken van Rogier van der Weyden



Op dinsdag 3 november a.s. om 20.00 uur houdt het Beraad van Kerken in Heusden en Omstreken een bijeenkomst in De Open Hof, Breestraat 10, Heusden. Het onderwerp is deze keer wat afwijkend. Kees van den Oord, historicus uit Bokhoven, geeft op deze avond een lezing met dia’s over schilderwerken van Rogier van der Weyden.
Vóór de Reformatie waren er ook in de omgeving van Heusden kloosters. De moederparochie en eerste kerk in deze omgeving stond in Aalburg. De Moderne Devotie (Geert Groote) kwam op uit onvrede met misstanden in de katholieke kerk.
In diezelfde tijd werd in Doornik (Noord-Frankrijk) Rogier van der Weyden geboren. Hij leefde van ±1400 tot 1464 en werd in Brussel als stadsschilder aangesteld. Veel kunstenaars van zijn tijd beeldden taferelen uit de Bijbel uit, zo ook Van der Weyden. Hij schilderde o.a. de kruisiging, Maria Magdalena, de Annunciatie (geboorteaankondiging) en vele portretten.
In Leuven is tot 6 december van dit jaar een tentoonstelling aan hem gewijd ter gelegenheid van de (her)opening van het oude Museum Van der Kelen-Mertens, nu Leuvens Museum M genaamd. Het belooft een boeiende avond te worden over deze Vlaams-primitieve schilder. U bent van harte uitgenodigd.

Lezing ‘Leve de koning!’ op 26 november



In het afgelopen voorjaar verscheen het boek ’Leve de koning! Lodewijk Napoleon op reis door Brabant en Zeeland’, geschreven door ons lid Hans van den Eeden. De vorst bezocht op 23 en 24 april 1809 verschillende kernen van onze huidige Gemeente Heusden. Onze vereniging heeft Hans uitgenodigd om een lezing te houden op donderdag 26 november en hij zal dan vertellen hoe Lodewijk Napoleon met voortvarendheid de vele maatschappelijke problemen oppakte en de bevolking voor zich wist in te nemen.
De lezing wordt gehouden in Abdij Mariënkroon, Abdijlaan 6 te Nieuwkuijk, begint om 19.30 uur en de toegang is gratis.

Iconententoonstelling op Abdij “Mariënkroon”.



De iconententoonstelling wordt gehouden van zaterdag 7 november t/m zondag 29 november.
Openingstijden: woensdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.
Plaats: Abdij Mariënkroon, Abdijlaan 6 te Nieuwkuijk. Nadere informatie en reserveringen iedere dinsdag van 09.00 tot 12.00 uur, tel. 073-5115040 of via e-mail: honsoirde@planet.nl

Het hoofdthema is dit jaar “Russische Iconen” . In de toren komen de iconen van het hoofdthema, terwijl de andere ruimten fraai worden voorzien van een ruim overzicht aan Russische iconen. Zoals Christusiconen, Maria-iconen, Heiligen enz. Er worden ruim honderd houten panelen tentoongesteld.
Rond deze tentoonstelling wordt, ook dit jaar met medewerking van Mevr. drs. Krikhaar weer een cursus georganiseerd . Tijdens de tentoonstelling is er op 14 november een lezing, die eveneens door Mevr. Krikhaar wordt verzorgd.
Openingstijden: woensdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.
Plaats: Abdij Mariënkroon, Abdijlaan 6 te Nieuwkuijk. Nadere informatie en reserveringen iedere dinsdag van 09.00 tot 12.00 uur, tel. 073-5115040 of via e-mail: honsoirde@planet.nl de toegang is gratis.

Over boeken gesproken



Deze keer gaat onze bijdrage over het zo juist verschenen boek van schrijver en samensteller Broer Bax.
“Weet je nog….”
Even in herinnering terug naar de “Goeie ouwe tijd” in Heusden.
De inhoud van dit boek bevat herinneringen over het gewone leven in Heusden van voor de grote en zeer noodzakelijk restauratie. Vele prachtige boeken getuigen van het bouwkundige herstel en het be­houd van de vestingstad. Broer Bax, de schrijver / samensteller van dit boek, kwam tijdens zijn vele nostalgische overpeinzingen tot de conclusie dat er wel in algemene zin aan het leven en de bevolking van Heusden aandacht was besteed maar dat er over het gewone leven, waarbij zij zelf aan het woord kwamen, weinig literatuur bestond. Dit bracht hem op het idee om een poging te wagen een boek sa­men te stellen waarin het leven van alle dag in zijn geboortestad uit de veertiger, vijftiger, zestigerjaren en uitlopende in de jaren daarna zou worden be­licht. Daar hij de over­tuiging had dat hij dat nooit alleen zou kunnen, zocht hij contact met een tiental geboren Heusdenaren /oud Heusdenaren en legde hen zijn bedoelingen uit. Zij waren spontaan bereid hem, waar zij konden, hulp en bijstand te verlenen. Zij vertelden hun levensverhaal. De portretten over hun leven in Heusden zijn geïllustreerd met zeer oude krantenknipsels en foto’s. Deze gegevens werden o.a. verkregen uit de internetbestanden van het Streeksarchief Land van Heusden en Altena en enige foto’s / bescheiden uit de soms vergeelde familiearchieven van de geïnterviewden. Naast de beschreven levensverhalen wordt in het boek ook aandacht besteed aan het verenigingsleven, werkgelegenheid, middenstand en het onderwijs.
Verder wordt, zij beknopt, aandacht besteed aan de 2e wereldoorlog en watersnood 1953 o.a. gebaseerd op de herinneringen van geïnterviewden. Aan het slot staan enige eenvoudige rijmelaarrijtjes over de, voor de schrijver, de bijzondere plaatsen in het oude Heusden.
Dit geeft samen een aardig beeld over hoe het leven van de inwoners van Heusden van voor de grote restauratie. Dit boek is Heusdense nostalgie in optima forma.
Hoe kunt u bestellen
Zij die belangstelling hebben en willen voorkomen dat zij later niet meer de gelegenheid hebben dit stukje Heusdense nostalgie in bezit te krijgen, kunnen het boek bestellen bij Gijs Bouman tel. 0416-662170 Email g.a.bouman@freeler.nl en Broer Bax, tel. 0229-541722 Email bax97@xs4all.nl onder vermelding van hun naam en adres. De prijs van het boek is €19,25. Het wordt in eigen beheer uitgegeven. Enig commerciële belang van de schrijver en allen die aan het boek hebben meegewerkt is niet aan de orde.


Wandelaars gezocht



Momenteel zijn er plannen voor een knooppunten wandelroutenet voor midden Brabant. Per gemeente wil men een werkgroep vormen.
De gemeente Heusden wil ook een werkgroep vormen die bestaat uit afgevaardigden van de Gemeente, Horeca, Natuurmonumenten en Heemkundekring. Tevens is men op zoek naar enkele fanatieke wandelaars die in deze werkgroep zitting willen nemen. Bent U een wandelaar die graag eens mee wil praten over boven genoemd project dan kunt U contact op nemen met:
Kees van den Oord, Gravin Helenastraat 15, 5221 CB Bokhoven, tel 073-5130407. e-mail oordhist.@home.nl

Oproep



Hebt u iets te melden wat betreft bijvoorbeeld een tentoonstelling, of een voorstelling.
Hebt u een foto waarvan u meer zou willen weten. Bent u op zoek naar foto's of afleveringen van "Met Gansen Trou". Hebt u iets aan te bieden wat betrekking heeft op heemkunde, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Het Plekbord is een mooi medium om iets voor elkaar te betekenen. Stuur uw informatie naar:
- Toon Groot, Heusdenseweg 1, 5154EJ Elshout. Tel: 0416-375835
- Kees van den Oord, Gravin Helenastraat 15, 5221 CB Bokhoven, tel 073-5130407.
Ook kunt u uw boodschap kwijt via e-mail.
Ons adres is: plekbord@hkkonsenoort.nl

INLEVEREN KOPIJ VOLGEND PLEKBORD VOOR 15 NOVEMBER a.s.
Terug naar het plekborden overzicht