Plekbord

jaargang 30, nummer 4, April 2009

   
     

Beste LezersDe lente heeft zich definitief aangediend. April heeft ons al een aantal mooie dagen opgeleverd. Dus er op uit en ga genieten van al het moois dat de natuur in ons heem jullie te bieden heeft. Maak bijvoorbeeld eens een mooie wandeling in natuurgebied “PAX” tussen Elshout en Oudheusden ( ingang rode poort ) De lente komt U hier echt tegemoet.
Zeker ook de moeite waard is de tentoonstelling over onze jongens in Indië, die gehouden wordt in het d’Oultremontcollege, in Drunen
En vergeet onze excursie niet naar Luik, ook weer een tip voor een gezellig dagje uit.
We hebben natuurlijk ook weer wat wetenswaardigheden voor U, die zeker de moeite waard zijn. Voor de lezing over de Haarsteegse Wiel is per abuis de verkeerde dag doorgegeven. Verderop in dit blad de juiste informatie.
Ook de meimaand staat weer voor de deur. Voor velen van U reden om eens een bezoek te brengen aan Den Bosch of Elshout.

Veel leesplezier

IngezondenGeachte redactie,
 
Mijn naam is Joost van der Voort.
Ik ben geen lid, maar wel in bezit, via een aanvraag bij u, van uw DVD Met Gansen Trou. Hierin ben ik op zoek gegaan naar de familie van den Velde(De Campo) en gevonden: Oud schepen van Heusden etc.
Eén vraag rest mij echter nog. Deze familie bewoonde het Goed "Te Nyenholten" een pacht van de Hertog van Brabant, onder Oud-Heusden. 14e eeuw. Misschien weet iemand waar dit Goed gelegen was. Alvast mijn dank. In afwachting.
Met vriendelijke groet. Joost van der Voort. E-mail: voortvander@casema.nl

Oude kaartenNaar aanleiding van de kaart van Heesbeen in het februarinummer van MGT het volgende:

Rob Kuijsten (afkomstig uit Vlijmen!) heeft op zijn site alle kaarten van Kuijpers staan: http://www.kuijsten.de/atlas/
Deze link staat al op onze website onder "Links".
Die van Heesbeen dus ook: www.kuijsten.de/atlas/nb/heesbeen.html
En zelfs te verkrijgen in hoge resolutie zodat er een fraaie afdruk van gemaakt kan worden.

Met vriendelijke groeten, Huub van Helvoort (webbeheer)

Familiedrama in Vlijmen


 
Op Tweede Paasdag 1937 sloot de Vlijmense boer L. D. zijn vrouw op in zijn boerderij, stak het huis in brand en hing zich op. De vrouw wist op het nippertje te ontkomen.
Er is rond dit sensationeel familiedrama heel wat publiciteit geweest. In verband met een artikel voor M.G.T. zou ik graag de volgende oproep doen:
- Wie weet in welk blad of tijdschrift een artikel heeft gestaan met daarbij maar liefst zeven foto's van het drama?
- Wie beschikt er over behoorlijke foto's, eventueel uit bedoeld artikel. De beschikbare Kopieën die ik van An Pullen/Marja Kivits kreeg zijn zó slecht, dat ze nauwelijks bruikbaar zijn.
- Wie heeft zelf of uit overlevering nog details over het gebeuren?
- Waar bevindt zich het proces-verbaal, dat destijds door de marechaussee is opgemaakt?
 
Anton van der Lee, antonvdlee@hetnet.nl Tel:  073 6211199

Tentoonstelling Oud-Indiëgangers door heemkundekring ”Onsenoort”Zoals bij velen bekend zal zijn is de heemkundekring ”Onsenoort” enige tijd geleden gestart met haar project ”Oud-Indiëgangers”, wat zal uitmonden in de samenstelling van het dubbelnummer 2010 van haar maandblad ”Met Gansen Trou”, dat in zijn geheel gewijd zal zijn aan ”onze jongens” uit de huidige gemeente Heusden, Engelen en Bokhoven, die in het verre Indië onder de wapenen zijn geweest tijdens de politionele acties. Het gaat daarbij niet alleen om hen die vanuit voornoemde plaatsen vertrokken, maar ook om degenen, die destijds niet in deze plaatsen woonden maar daar later zijn komen wonen.
Velen van hen, of als ze niet meer in leven zijn hun echtgenotes of familieleden, heeft de werkgroep kunnen achterhalen. Helaas is dat, ondanks de nodige inspanningen niet altijd gelukt. Bij het overgrote deel van hen, hun echtgenotes, kinderen en broer of zus, zijn leden van de werkgroep op huisbezoek geweest en hebben met deze mensen gesproken. De ontvangst was altijd buitengewoon hartelijk, de dank voor de belangstelling groot.

In het kader van bovengenoemd project organiseert de werkgroep in samenwerking met de heer Jan Leijten uit Waalwijk een tentoonstelling. Deze zal gehouden worden op zaterdag 2 mei en zondag 3 mei in de grote aula van het d’Oultremontcollege, Dillenburgstraat 46 te Drunen, ingang Havostraat. Openingstijden van 12.00-17.00 uur. De toegang is gratis.
De oud-Indiëgangers zelf, hun familieleden en de families van degenen onder hen, die niet meer in leven zijn, hebben een uitnodiging ontvangen voor een aparte bijeenkomst op zaterdag 2 mei om 10.30 uur.

Inlichtingen 0416-378375 of 373138 of 374379

Promotiefilm HKK ”Onsenoort” op de websiteWij zijn al enige tijd bezig met het filmen van de activiteiten van de Heemkundekring. Tijdens de jaarvergadering in februari heeft u het eerste resultaat van de promotiefilm kunnen zien. Deze is voortaan ook op de website www.hkkonsenoort.nl te bekijken, waarvoor u in het hoofdstuk ”algemeen” op de ”toegangspoort van de Abdij” klikt. De DVD is te koop voor slechts € 3,00 bij Bart Beaard, Grotestraat 103 te Drunen, 0416-320995.

Werkgroep video-opnamen Heemkundekring Onsenoort
Pieter van Eggelen en Theo de Munnik

Heemtuin "De Meulenwerf"Voor de heemtuin "De Meulenwerf" in Heusden is ook het voorjaar weer aangebroken en dat brengt weer heel wat inspanningen met zich mee.
Op zaterdag 14 maart werd hard gewerkt om de verdorde planten van het vorig jaar te verwijderen, zodat het nieuwe schot de ruimte krijgt. Er moet eenjarig goed worden geplant en gewassen moeten worden gezaaid. Dat brengt het nodige spitwerk met zich mee. Ook de afrastering kreeg aandacht.
Het nieuwe seizoen zal weer weelderige groei te zien geven, niet alleen van de bomen en de planten die gewenst zijn, maar vooral ook van de ongewenste. Hierbij geldt de uitspraak van Winston Churchill, dat te veel moet worden gedaan door te weinigen. Hoe meer medewerkers, hoe beter. Bij de vrijwilligersmiddag van de heemkundekring bleek, dat de kring maar liefst over 65 vrijwilligers beschikt, een uitzonderlijk goede score, waar de voorzitter dan ook terecht trots op was. De onderhoudscoördinator van de heemtuin, Wim Beunis, zou zich zo'n situatie ook wensen, want hij kan nog best heel wat steun gebruiken. Neem eens contact met hem op (0416375133,
e-mail: klini.wim@zonnet.nl om te zien of u iets voor hem kunt betekenen.
 
Tijdens de werkzaamheden op 14 maart werd een scherf van Westerwalds aardewerk gevonden met daarop een fraai kompleet kopje. Twee dagen later kwam er een pijpenkopje te voorschijn van de pijpenmaker, zie foto (klik op de link), Hendrik van den Oever uit Schoonhoven, uit het laatste kwart 17e eeuw. Het is wel een bijzonder toeval, dat exact zo'n zelfde kopje twee jaar geleden ook is gevonden. Er staat een afbeelding op van een gekroonde vis boven golven en de letters HVDO.
 
Anton van der Lee

Lezing Haarsteegse WielHeemkundekring Onsenoort organiseert op maandag 18 mei om 19.30 uur een lezing over de Haarsteegse Wiel in Abdij Mariënkroon, Abdijlaan 6 te Nieuwkuijk. De lezing wordt gegeven door Dr F. Bunnik, Dr H. Cremer en Dr T. Donders van TNO Bouw en Ondergrond en gaat over boringen in de sedimentlaag die door TNO verricht werden in de Haarsteegse wiel en de uitkomsten daarvan. Aan de orde komt het wetenschappelijk en maatschappelijk belang van wielen en van het onderzoek van sedimenten uit wielen. Er wordt ingegaan op de ontwikkeling gedurende de laatste eeuwen van de waterkwaliteit. De grote veranderingen in het landgebruik van de omgeving (landbouw/veeteelt, bosbouw, (kunst)mest) en de archiefwaarde van soortgelijke sedimenten voor historische lucht- en waterverontreinigingen (lood uit benzine, cadmium, zink, zwavel). Er wordt ingegaan op bijzonderheden die de Haarsteegse Wiel heeft prijsgegeven, zoals asdeeltjes van een vulkaanuitbarsting in IJsland in 1783, radioactieve neerslag en de veranderingen van het dierlijk leven. Bij het onderzoek van TNO is de Heemkundekring nauw betrokken geweest. Zij leverde informatie aan over dijkdoorbraken, vervuiling, het gebruik van de Haarsteegse wiel en hoe het landschap er vroeger uitzag. De toegang is gratis, maar de consumpties zijn voor eigen rekening.

Noot van de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bert van Opzeeland, e-mail: vanopzeeland@hotmail.com Tel: 073-5113213.

Botte Zeis


 
De zeis van Heemtuin "De Meulenwerf" is zó bot, dat je er volgens een oud Bosch' gezegde "op je blote kont op naar Keulen kunt rijden" (Den Bosch exporteerde in de middeleeuwen veel messen naar Keulen). Aanscherpen met een wetstrekel ("meel") is onvoldoende; de zeis moet een keer gehaard worden.
Wie zou dat kunnen en willen doen? Een haargetouw is beschikbaar.
 
Graag bericht aan Anton van der Lee, Tel: 073 6211199

13 juni: Dagexcursie naar LuikOp zaterdag 13 juni staat onze jaarlijkse excursie weer voor de deur en deze keer hebben we gekozen voor de mooie historische Belgische stad LUIK, genoemd naar een rivier, de Legia. Wij zullen daar onder leiding van een aantal stadsgidsen een fraaie wandeling maken om een indruk te krijgen van deze stad, voor velen alleen bekend als doorgangsstad richting het zuiden. Naast de vele fraaie 17de-eeuwse gevels biedt Luik een schat aan monumenten. De vele bars, cafe's, restaurants, terrassen en de schitterende boetieks zorgen voor een gezellige sfeer in de stad.
We vertrekken om 7.30u vanaf abdij Mariënkroon en zullen weer terug zijn rond de klok van 19.00u.
De kosten voor deze dag bedragen 40.00 Euro per persoon, dit is inclusief koffie bij aankomst en een heerlijke lunch.
U kunt zich schriftelijk aanmelden door onderstaand strookje in te vullen en voor 1 juni op te sturen naar;
 
Ans Zeeuwen (073-5211235) Schutterstraat 21  5241 TS in Rosmalen of naar:
Henk de Wit (0416-378375) Grotestraat 18  5151 JE in Drunen

Meimaand MariamaandDe meimaand staat weer voor de deur. Dan is het weer tijd voor de bedevaart naar Den Bosch of Elshout, alwaar de Zoete Moeder wordt vereerd. In het weekeinde zijn er H. Missen die mede opgeluisterd worden door de Gilden uit Brabant. Op zondag 3 mei om 12.00 uur zullen de drie Vlijmense Gilden, St. Barbara, St. Catharina en de O.L.V. hun opwachting maken. In Elshout zullen verschillende koren hun medewerking verlenen aan de kerkdiensten, die worden gehouden op zaterdag om 19.00 uur en op zondag om 8.00 uur, 9,30 uur en 11,30 uur.
Op 31 mei, 1e Pinksterdag zal ”Onzen dag” gevierd worden. Om 10.30 uur zal de processie vanuit de kerk vertrekken naar de Genadekapel, alwaar een openluchtmis zal worden gedragen. De fanfare E.M.M., de OLV Schuts en de diversen kerkkoren zullen deze H. Mis opluisteren.
Verder is er in de Meimaand iedere dinsdag, donderdag en vrijdag een eucharistieviering om 19.00 uur.

Aanmelden excursie 13 juni 2009
===============================

NAAM _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

STRAAT _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

WOONPLAATS _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

TELF.NR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ neemt deel aan de excursie naar Luik op zaterdag 13 juni 2009 met _ _ _ _ personen.
 
Hij/zij zal _ _ _ _ _ Euro overmaken op Rabobank nr.13.65.04.418 of gironr.1574.394 tnv Heemkundekring Onsenoort te Nieuwkuijk.

Goed bezochte lezingOp donderdag 19 maart was er ruime belangstelling voor de lezing over de Imkerij in de Langstraat. Meer dan 50 bezoekers konden genieten van een interessante lezing over het wel en wee van de bijenhouderei.
Voor de pauze werd de lezing gegeven door Arnold Pelders. Duidelijk werd uiteengezet hoe een bijenvolk ontstaat en zich verder ontwikkelt. Hoe het functioneert en wat de rol van de imker is. Jammer was wel dat de apparatuur voor de diapresentatie ons een beetje in de steek liet. Maar na de pauze was dit gelukkig weer hersteld.
Na de pauze ging Fons Mandigers verder met een verhaal over de historie van de Imker en zijn bijenvolk en in het bijzonder werd de geschiedenis van de Langstraat nog eens aangehaald. Er bleken nogal wat bijenhouderverenigingen te zijn geweest in onze streek.
Een tastbare herinnering kwam van Nico de Gouw, uitbater van café-bar ”de Hei” in Drunen. Hij had nog een prachtig vaandel van een bijenhouderverenging, die zo’n honderd jaar geleden thuis was in het café van zijn grootouders. Gezien de leeftijd, een puntgaaf exemplaar.
Al met al was het een boeiende lezing en kan de heemkundekring terug zien op een geslaagde avond.

OproepHebt u iets te melden wat betreft bijvoorbeeld een tentoonstelling, of een voorstelling.
Hebt u een foto waarvan u meer zou willen weten. Bent u op zoek naar foto's of afleveringen van "Met Gansen Trou". Hebt u iets aan te bieden wat betrekking heeft op heemkunde, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Het Plekbord is een mooi medium om iets voor elkaar te betekenen. Stuur uw informatie naar:
- Toon Groot, Heusdenseweg 1, 5154EJ Elshout. Tel: 0416-375835
- Kees van den Oord, Gravin Helenastraat 15, 5221 CB Bokhoven, tel 073-5130407.
Ook kunt u uw boodschap kwijt via e-mail.
Ons adres is: plekbord@hkkonsenoort.nl

INLEVEREN KOPIJ VOLGEND PLEKBORD VOOR 15 MEI a.s.

Terug naar het plekborden overzicht