Plekbord

jaargang 29, nummer 11, December 2008

   
     

Beste lezersHet jaar 2008 zit er weer bijna op. Voor de Heemkundekring was het weer een goed jaar met veel mooie dingen en activiteiten. Denk daarbij o.a. aan de tentoonstelling tijdens Kastelendag en de excursies naar Antwerpen en Klundert. En natuurlijk het project ”De grachtenvondsten van Mariënkroon” dat momenteel volop gaande is. Via het Plekbord hebben wij U kunnen informeren over allerlei zaken met betrekking tot heemkunde, maar ook aanverwante artikelen en berichtjes hebben wij U niet onthouden, zodat U prima op de hoogte blijft van allerlei zaken in ons heemgebied.
Wij mochten van U ook allerlei reacties en inzendingen ontvangen; dat hebben we heel erg gewaardeerd, een teken dat ons blad goed gelezen en ontvangen wordt.

Het bestuur van de heemkundekring Onsenoort en de redactie van dit blad wensen U en Uw familieleden heel fijne kerstdagen en een fantastisch 2009

Ingezonden1. Beste redactie

Vanaf begin 1900, misschien wel iets eerder, stond er in Vlijmen op het adres Venkant C118, later, plus minus eind veertiger jaren Burgemeester van de Venstraat 32, een dijkwoning met daartegenover een waterpomp ter voorziening van water van de daar omwonenden. Ook de boeren, die in de polder werkten maakten van deze watervoorziening dankbaar gebruik.
Als kind woonde ik in dit pand vanaf 1939 tot 1951. Niemand in de familie beschikt over een foto van dit pand en omgeving. Mijn vragen aan u zijn:
- Weet u iemand die mij op weg kan helpen tot het verkrijgen van deze foto?
- Weet u wie er vanaf 1875 tot ongeveer 1930 in bedoeld pand hebben gewoond.
 
In afwachting van uw reactie verblijft met vriendelijke groet,
J.H.J.van Engelen, Onsenoortsestraat 27a, 5253 AA  Nieuwkuijk 

2. Beste redactie

Ik ben lid van de heemkundekring Onsenoort. Ik lees veel in het Oud Rechtelijk Archief van Drunen. Ik ben bezig om de families die rond 1600 in het dorpsbestuur van Drunen zaten te reconstrueren, ook in het kader van de kwartierstaat van onze kinderen, Van Loon, Muskens, Van Drunen, Van Hulten, Van Bommel, Van Giersbergen. Ze komen er allemaal in voor. Daarbij heb ik het idee om een plattegrond te maken van Drunen zoals het was rond 1550-1600 met zijn toenmalige bewoners zijn wegen, etc. Alvorens dit te starten vroeg ik me af wat de oudst bekende plattegrond / kaart is van Drunen, en of er vanuit de heemkundekring of door een of andere fanatiekeling wellicht in het verleden al iets dergelijks is gebeurd; is de prekadastrale periode al in beeld?

Via Bert van Opzeeland en ene de Jongh weet ik dat de oudste kaarten van Drunen, die in jullie bezit zijn, dateren uit ca 1840, en dat ze zijn in te zien. Ik heb al een aantal pogingen gedaan om er achter te komen hoe ik deze oudste informatie kan inzien. Tot nu toe zonder resultaat. Kunt U mij verder helpen en/of in contact brengen met een of andere mediator? Is er een vaste (mid)dag in de week dat dit kan, of moet er een nadere afspraak voor worden gemaakt? Bovendien, waar kunnen ze worden ingezien.
Ik heb inmiddels vele transportakten van Drunen tussen 1555 en 1580 gezien en op een kaartsysteem gezet. Omdat ik zelf Drunen fysiek niet ken, zou ik op niet al te lange termijn de door mij genoemde kaarten willen bekijken. Dat zal zeker helpen bij het maken van de bewonersplattegrond, zoals ik die voor ogen heb.
Ik heb onlangs een verhaal aangeboden aan de Brabantse leeuw, handelend over Lambert Matheussen, die tussen 1550 en 1581 vrijwel constant s'heren schepen was in Drunen. Hij leefde van 1500 - 1581. Zijn zoon Guiliam Lamberts was secretaris van Drunen tussen ca 1587 en 1623. Mr Aerdt van Bommel was getrouwd met zijn kleindochter.
Is er iemand in de vereniging die op bovengenoemde vragen en materie antwoord of hulp kan geven. Bij voorbaat mijn hartelijke dank.
Uw antwoord tegemoet ziende, gegroet

Wim Cop
Stuur uw reacties naar de redactie van dit blad

Archeologische vondsten in de slotgrachtNu de financiering voor het uitbaggeren van de gracht helemaal rond is kan er met de werkzaamheden gestart worden. Tussen Kerst en Nieuwjaar zal met het werk worden begonnen en dit zal ongeveer twee weken gaan duren.
De grote hoeveelheid modder die uit de gracht gehaald zal worden, zal in een speciaal klaargemaakt depot worden opgeslagen, waarna het door onze vrijwilligers zal worden gezeefd. Ongetwijfeld zal hier weer veel historisch waardevol materiaal worden uitgehaald, dat in een later stadium zal worden onderzocht.
Zowel voor het zeven als voor het uitzoeken en restaureren van de grote hoeveelheid materiaal zouden we nog graag een aantal vrijwilligers aan ons archeologisch team willen toevoegen. De groep bestaat momenteel uit 10 personen die, als ze in de gelegenheid zijn, op donderdagavond en op zaterdagmiddag aan dit interessante project werken Direct na Nieuwjaar zal worden begonnen met het zeven en conserveren van de gevonden voorwerpen.

Mocht u belangstelling hebben om hieraan mee te werken dan kunt u zich hiervoor opgeven bij Henk de Wit. Grotestraat 18   Drunen.  Tel 0416 378375  email: dewit.h@planet.nl

KersttentoonstellingDe Kersttentoonstelling in de Abdij Mariënkroon wordt gehouden van 20 december t/m 4 januari (m.u.v. 1e kerstdag en Nieuwjaarsdag). Meer informatie hierover kunt U lezen in het vorige Plekbord. (november)

LedenvergaderingDe ledenvergadering wordt gehouden op dinsdag 10 februari in de Conferentiezaal van Stichting Mariapoli Mariënkroon, Abdijlaan 8 te Nieuwkuijk. De vergadering begint om 19.00 uur.
De agenda ziet er als volgt uit:

1.Opening en algemene beschouwing door de voorzitter
2.Notulen van de Ledenvergadering op 19.2.2008
3.Jaarverslag van de secretaris
4.Financieel verslag van de penningmeester
5.Begroting 2009
6.Verslag van de kascommissie
7.Benoeming kascommissie
8.Bestuursverkiezing
9.Activiteiten 2009
10.Aanpassing Statuten
11.Rondvraag
12.Sluiting

Sub. 7: Aftredend en herkiesbaar zijn: Bert van Opzeeland, Henk de Wit en Peter de Jongh.
Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen worden voorgedragen vóór 1 februari bij de secretaris.
Sub. 10: In het volgende Plekbord zal hierover meer informatie staan.

Na afloop van de vergadering zal door Han Verschure, voorzitter van Heemkundekring Op ’t Goede Spoor uit Waspik, een lezing gehouden worden met het onderwerp;’De Langstraat in de Franse Tijd 1795-1813’.

TentoonstellingAls U na uw bezoek aan onze tentoonstelling in Mariënkroon, nog meer cultuur wilt opsnuiven, dan is het zeker de moeite waard om eens naar het kasteel van Heeswijk te gaan. Daar vindt van 23 oktober tot 18 januari 2009 de tentoonstelling “Iconen en andere religieuze kunsten” plaats.

Kasteel Heeswijk toont - in de Ridderzaal van het kasteelmuseum - eenmalig een bijzondere collectie iconen, die ooit in het bezit is geweest van baron Willem van den Bogaerde van Terbrugge,
een van de laatste adellijke bewoners van het kasteel.

Zie ook de website: Titel:_Heeswijkse_Ikonen

Abdij van Berne en Kasteel Heeswijk:
Met de tentoonstelling wordt opnieuw de relatie bevestigd tussen het kasteel en de abdij, die op
hun beurt beide belangrijke historische banden hebben met Heeswijk. Op die manier is er ook sprake van een ontmoeting tussen een seculier en religieus erfgoed, letterlijk een plaats waar hemel en aarde elkaar raken. En dat is ook precies wat een icoon beoogt.
Voor het kasteel zijn de iconen even terug van weggeweest, in de abdij is in de Heilige Kruiskapel, de voormalige prelaatskapel, een tijdelijke leegte ontstaan. Na sluiting van de tentoonstelling gaan de iconen weer terug naar de kapel, die rondom de iconen is ingericht als liturgische ruimte.

Bezoekadres:
Kasteel 4,
5473 VA HEESWIJK-DINTHER
Telefoon: 0413 - 29 20 24
E-mail: kasteelheeswijk@hetnet.nl

Jaar van de Tradities 2009Door het Nederlands Centrum voor Volkscultuur is 2009 uitgeroepen tot het Jaar van de Tradities. Door het Centrum is afgelopen jaar al erg veel voorbereidend werk gedaan en middels een internetenquête, waaraan ruim 3000 Nederlanders meededen, is er een Top 100 van Nederlandse tradities samengesteld. De Top 10 ziet er als volgt uit:
1.Pakjesavond - Sinterklaas
2.Kerstboom zetten - Kerstmis
3.Vrijmarkt - Koninginnedag
4.Oliebollen – Oud en Nieuw
5.Eieren kleuren – Pasen
6.Raad van Elf – Carnaval
7.Beschuit met muisjes – Geboorte
8.Kaarsjes uitblazen – Verjaardag
9.Sint Maarten zingen
10.Haringhappen
Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op: www.tradities.nl

Schrijven in ”Met Gansen Trou”Bij de intussen weer enige tijd geleden door onze vereniging gehouden enquête lieten maar liefst ongeveer vijftig mensen weten hun kennis met anderen te willen delen door te schrijven in ons maandblad ”Met Gansen Trou”. Al 58 jaar lang gingen anderen hen voor. Door hun inzet heeft onze heemkundekring al die jaren een interessant en kwalitatief goed maandblad kunnen verzorgen.
De schrijvers zijn de kurk waarop MGT drijft. Met artikelen over allerlei algemene onderwerpen, de geschiedenis, het culturele erfgoed en andere zaken binnen ons heem hebben zij de belangstelling van velen daarvoor weten te prikkelen. Mensen zijn nu eenmaal geïnteresseerd in de dingen die hun directe omgeving betreffen.
Wij zijn nu op een punt gekomen dat onze voorraad aan artikelen begint te slinken. Daarom roepen wij onze leden op in de pen te klimmen en te gaan schrijven; artikelen te schrijven vanuit hun eigen deskundigheid, uiteraard met volledig respect voor auteursrecht. Indien enigszins mogelijk voorzien van foto’s.
Mocht Uw kennis van de Nederlandse taal mogelijk wat te wensen overlaten, geen enkel probleem. Laat dat vooral geen beletsel zijn. Alle binnenkomende artikelen worden vóór publicatie gecorrigeerd.
Bij de eerder genoemde enquête liet 86% van de inzenders weten tevreden te zijn met MGT. Dat willen we graag zo houden of zelfs verbeteren. Maar zonder jullie medewerking zal dat heel moeilijk zijn. Laat je door niets weerhouden en schrijf!
Artikelen digitaal zenden aan: p.de.jongh8@kpnplanet.nl

Namens de werkgroep MGT, Thijs Stevens

OproepHebt u iets te melden wat betreft bijvoorbeeld een tentoonstelling, of een voorstelling. Wilt U reageren op een oproep/artikel in het ìPlekbordî
Hebt u een foto waarvan u meer zou willen weten. Bent u op zoek naar foto's of afleveringen van "Met Gansen Trou". Hebt u iets aan te bieden wat betrekking heeft op heemkunde, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Het Plekbord is een mooi medium om iets voor elkaar te betekenen. Stuur uw informatie naar:
- Toon Groot, Heusdenseweg 1, 5154EJ Elshout. Tel: 0416-375835
- Kees van den Oord, Gravin Helenastraat 15, 5221 CB Bokhoven, tel 073-5130407.
Ook kunt u uw boodschap kwijt via e-mail.
Ons adres is: plekbord@hkkonsenoort.nl

[hr]

Fijne Feestdagen en een voorspoedig 2009
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INLEVEREN KOPIJ VOLGEND PLEKBORD VOOR 15 JANUARI a.s.
Terug naar het plekborden overzicht