Plekbord

jaargang 29, nummer 1, januari 2008

   
     

Beste Lezers,We hebben weer wat nieuws over ons heem. Vooral stamboomonderzoek heeft onze aandacht deze keer. Ook heeft Anton van der Lee weer een bijdrage geleverd over de Heemkunde en de toekomst. daarvan. We hebben weer een foto voor Wie, Wat, Waar en een aankondiging voor onze jaar vergadering op dinsdag 19 februari aanstaande. U kunt op al onze artikelen en berichtjes reageren per post of per e-mail.

Veel leesplezier

StamboomforumAls voortvloeisel van de enquête, waaruit bleek dat ca 100 leden zich bezighouden met of belangstelling hebben voor stamboomonderzoek heeft onze webmaster, Huub van Helvoort, voor onze heemkundekring een subforum gecreëerd onder het Stamboom Forum: http://www.stamboomforum.nl/subfora/8/0/.

Het Stamboom Forum is het communicatieplatform voor stamboomonderzoekers.
Met ruim 11 duizend leden is het het grootste netwerk van genealogen. Via
de website http://www.stamboomforum.nl/ kun je eenvoudig communiceren met
collegae genealogen: vragen stellen, feedback geven, tips uitwisselen, ideeën opperen, nieuws melden en discussiëren.

Het subforum ”Heemkundekring Onsenoort” is toegankelijk voor iedereen, maar om berichten te plaatsen dien je je te hebben geregistreerd bij het
Stamboom Forum en hebben aangesloten bij dit subforum. Beide zijn gratis en zeer eenvoudig!

Heb je je al geregistreerd bij het Stamboom Forum? Klik dan op
http://www.stamboomforum.nl/profiel/subforum_lidmaatschap.php?subforum=8
om lid te worden van het subforum ”Heemkundekring Onsenoort” (dit is gratis en verplicht je tot niets).

Heb je je nog niet geregistreerd op het Stamboom Forum? Registreer je dan
eerst via de pagina

http://www.stamboomforum.nl/registreren/ Na registratie kun je het subforum opzoeken via de pagina

http://www.stamboomforum.nl/subfora/ of op de volgende link klikken:

http://www.stamboomforum.nl/profiel/subforum_lidmaatschap.php?subforum=8

Via dit subforum kunnen de leden onderling dus al hun gegevens c.q. vragen over genealogie of historie uitwisselen.
We willen het verloop na drie maanden evalueren; dus graag uw op- en aanmerkingen c.q. bevindingen laten weten of mailen naar bvg.vdb@hetnet.nl

StamboomonderzoekDe heer L. van Zon ( Konijnenbergstraat 31 te Vlijmen 073-5115635 ) heeft een verzameling van ca. 19.000 bidprentjes. Hebt u o.a. voor stamboomonderzoek gegevens nodig, dan kunt u met hem contact opnemen.

Begraafplaats Buytenhove te HeusdenIn de media heeft u kunnen vernemen, dat onze vereniging betrokken is bij een actie voor het behoud van monumentale grafzerken op de begraafplaats Buytenhove (ligt tussen Heusden-Vesting en Herpt). In verband met de begraafcapaciteit wil de gemeente Heusden een groot aantal graven gaan ruimen. Bij onze actie worden we geholpen door de Stichting ”Terebinth”, een organisatie die zich inzet voor behoud en onderhoud van de cultuur rondom begraven. Momenteel is er regelmatig overleg met de gemeente Heusden.

LedenvergaderingDe ledenvergadering wordt gehouden op dinsdag 19 februari in de Conferentiezaal van Stichting Mariapoli Mariënkroon, Abdijlaan 8 te Nieuwkuijk en begint om 19.00 uur.
De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening en algemene beschouwing door de voorzitter.
2. Notulen van de Ledenvergadering 2006 gehouden op 6.2.2007.
3. Jaarverslag van de secretaris.
4. Financieel verslag van de penningmeester
5. Begroting 2008.
6. Verslag kascommissie.
7. Benoeming kascommissie.
8. Bestuursverkiezing.
Aftredend zijn:
Bart Beaard, Thijs Stevens en Ton van Oijen.
Herkiesbaar zijn: Bart Beaard en Thijs Stevens.
Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen worden voorgedragen vóór 12 februari 2008 bij de secretaris.
9. Activiteiten 2008.
10. Rondvraag.
11. Sluiting van de vergadering.

Na afloop van de ledenvergadering zal door ons lid dhr. Cees van Spijk jr. een voordracht gehouden worden over ”Wichelroedenlopen in deze streek, vroeger en nu”

DVD ”Met Gansen Trou”Nog altijd zijn er leden, die een DVD besteld hebben en nog niet hebben afgehaald bij het secretariaat, waar nu weer voldoende DVD’s op voorraad zijn. (Grotestraat 103 te Drunen 0416-32095). Voor bestellingen zie de rubriek "Met Gansen Trou" links.
Van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant is een toezegging gekregen voor een subsidie van € 1500,- voor het DVD-project.

Van Mol-Pauwels te NieuwkuijkMomenteel ben ik voor Met Gansen Trou een stukje aan het schrijven over het vroegere Nieuwkuijkse bedrijf van Mol-Pauwels/De SPAR. Hebt u nog informatie over dit bedrijf, dan is dat erg welkom.
Reacties naar Bart Beaard, per mail: bart.beaard@hetnet.nl of telefonisch 0416-320995.

Migratie en lokale geschiedenisDoor het Nederlands Centrum voor Volkscultuur is vorig jaar een boek uitgegeven met deze titel. Aan heemkundekringen is toen verzocht om aandacht aan dit onderwerp te besteden. In Met Gansen Trou zal komend jaar een artikel van Anton van de Lee verschijnen over dit onderwerp. Hij gaat dan in op de komst van Turkse gastarbeiders bij de Drunense Lipsfabrieken in de zestiger- en zeventigerjaren.
Van 10 februari tot 27 maart is er in De Aleph, Grotestraat 65 te Drunen, een foto-expositie: ”Mijn stamboom in Drunen”. Deze expositie brengt de geschiedenis, de leefwereld en de ervaringen van de eerste generatie Turkse gastarbeiders in de gemeente Heusden in beeld.

Als de dag van gisterenOnder deze naam heeft Kees van den Oord sinds 1996 een rubriek in het Brabants Dagblad en door hem zijn nu al 460 artikelen geschreven. Onze vereniging heeft de complete serie in een 6-tal plakboeken.
Deze boeken kunt u lenen bij het secretariaat;
0416-320995.

Nu hoor je ‘t ook eens van een ander….In het Noordbrabants Historisch Nieuwsblad, jaargang 21 nr. 4, december 2007, leggen Theo Cuijpers en Joris van Dierendonck in hun artikel ”De toekomst van terugkijken. Open discussie over heemkunde nu en straks” een drietal stellingen voor aan deskundigen die geacht mogen worden een mening te hebben over de beoefening van de heemkunde in de toekomst. Het zijn prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld, die de leerstoel ”Cultuur in Brabant”aan de Universiteit van Tilburg bezet, Piet Meijers, lid van het stichtingsbestuur van Brabants Heem, Peet Kappen, voorzitter van de Heemkundekring ”Nuwelant” en de historicus Patrick Timmermans, in dienst van Erfgoed Brabant i.o.

De eerste stelling:
”Er moeten minder lokale, maar meer regionale heemkundekringen komen” wordt door Arnoud-Jan Bijsterveld volledig onderschreven en hij wijst er daarbij op dat regionale kringen ook het doel waren van de oprichters van Brabants Heem. Er zijn nog maar enkele van die regionale kringen over, maar juist zij slagen er in grotere bovenlokale evenementen op te zetten en publicaties te brengen. Joris van Dierendonck gaat nog verder. Hij heeft niets tegen lokale heemkundekringen. ”Maar inderdaad, door versnippering verlies je aan slagkracht. De geschiedenis van de heemkundekringen in Brabant laat ook zien dat de meest florerende kringen toch de kringen zijn met een regionale insteek, zoals Onsenoort en De Kleine Meijerij. Die hebben genoeg kopij om met regelmaat een blad in elkaar te zetten en voldoende middelen om er ook een verzorgde uitgave van te maken”. Daarbij prijkt dan een afbeelding van de omslag van ”Met Gansen Trou”, 57e jaargang.
Een ander voordeel van regionale opzet is, dat men voor het vinden van capabele bestuurders in een veel grotere vijver kan vissen; een argument dat m.i. wat onze kring betreft beslist steekhoudend is.
Het komt nu in de praktijk herhaaldelijk voor dat een gemeentebestuur, na de gemeentelijke herindeling van de laatste decennia, in hun gemeente te maken hebben met vijf of zes afzonderlijke heemkundekringen en het gevaar daarbij is levensgroot dat die kringen dan niet als gesprekspartner op het gebied van het culturele erfgoed worden geraadpleegd, gewoon omdat dit in de praktijk veel te omslachtig is. Een regionaal opgezette kring heeft dus meer invloed en kan ook met meer overtuigingskracht zijn argumenten inbrengen.

De tweede stelling:
”Heemkundekringen moeten zich minder richten op plaatselijke, maar meer op regionale geschiedenis” wordt door Arnoud-Jan Bijsterveld onderschreven. Patrick Timmermans merkt in dit verband op dat de kleine plaatselijke kring al gauw de neiging zal vertonen de nadruk te leggen op het herkenbare van de laatste eeuw. ”Het interview met een oude dorpsgenoot, bij wie jouw oma nog in de klas heeft gezeten”. Daar is overigens op zichzelf niets mis mee, maar ”Met Gansen Trou” heeft daarnaast een veel grotere spreiding in de breedte wat de onderwerpen betreft, maar ook in de diepte door een mix van wetenschappelijke en meer populaire artikelen.

Als derde stelling wordt gepresenteerd: ”Heemkundekringen moeten niet willen verjongen, maar zich richten op de babyboomers”. Het is duidelijk dat de hedendaagse jongere generatie door een drukke werkkring en nog maar latent aanwezige belangstelling voor het verleden, niet gemakkelijk voor de heemkunde te strikken valt. Ook bij onze kring behoren de meeste leden tot de categorie 55+, maar op zichzelf behoeft dat niet zo’n bezwaar te zijn, want in tegenstelling tot ruim een halve eeuw geleden, toen ik me als 16-jarige eigener beweging aanmeldde als lid van een heemkundekring, beschikken we nu over een ruime categorie van ”jongere ouderen” die nog over voldoende energie beschikken om aan het heemkundig werk met succes gestalte te geven. Dat wordt kennelijk ook door buitenstaanders onderkend.

Anton van der Lee

OproepHebt u iets te melden wat betreft bijvoorbeeld een tentoonstelling, of een voorstelling. Wilt U reageren op een oproep/artikel in het “Plekbord”
Hebt u een foto waarvan u meer zou willen weten. Bent u op zoek naar foto’s of afleveringen van “Met Gansen Trou”?. Hebt u iets aan te bieden wat betrekking heeft op heemkunde, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Het Plekbord is een mooi medium om iets voor elkaar te betekenen. Stuur uw informatie naar:
- Toon Groot, Heusdenseweg 1, 5154EJ Elshout. Tel: 0416-375835
- Kees van den Oord, Gravin Helenastraat 15, 5221 CB Bokhoven, tel 073-5130407.
Ook kunt u uw boodschap kwijt via e-mail.
Ons adres is: plekbord@hkkonsenoort.nl

INLEVEREN KOPIJ VOLGEND PLEKBORD VOOR 15 JUNI a.s.

Wie, Wat, waarDe onderstaande foto is ingestuurd door mevr. Francien van Rooy uit Giersbergen. Zij zou graag weten wie er op deze foto staat. Op het bordje in het midden staat: ”Drunen Mobilisatie inburgering 30-4-16”.
Deze prent is dus uit 1916 en op de achterzijde staat ook nog Giersbergen vermeld. Kunt U iets meer over deze foto vertellen, dan graag uw reactie aan dit blad. Zie voor adressen hierboven.
Terug naar het plekborden overzicht