Plekbord

jaargang 28, nummer 7, Augustus 2007

   
      28e jaargang, augustus 2007

Beste Lezer(es)

De vakantie is weer zowat achter de rug. Het weer was niet echt geweldig, maar we konden er toch regelmatig op uit trekken en om actief bezig te zijn was het zeker niet onaangenaam.
Op 11 juli jl. overleed op 83-jarige leeftijd Leo Sikkers, ons oud-bestuurslid en schrijver van vele heemkundige boeken. Leo heeft ook jaren lang ”Het Plekbord” voor zijn rekening genomen. In “Met Gansen Trou” van september zal door Kees van den Oord een ”In Memoriam” geschreven worden.
Verder in dit nummer weer van alles wat ons heem bezig houdt. In september kunt U deelnemen aan een excursie naar Grave (zie elders in dit blad).Ook is er weer aandacht voor de Heemtuin (zeker een bezoekje waard) en de Brabantse avonden. Ook staat de bedevaart naar Bokhoven weer op het programma.

Veel leesplezier.

IngezondenGeachte redactie,

Tijdens graafwerkzaamheden t.b.v. een waterleiding tussen Waalwijk en Nieuwkuijk vond ik een afdruk van een leemkuil.
Ik heb hiervan foto's gemaakt en een monster genomen die ik beiden heb afgegeven bij de Archeologische dienst in het provinciehuis.
Deze gaf aan dat leemkuilen vrijwel uitsluitend werden gevonden in bewoond terrein.
De locatie van de kuil is +/- 150 m ten Zuiden van de dijk bij Drunen en +/- 50 m ten Westen van de gracht naast de voetbalvelden bij het zwembad.
De juiste coördinaten zijn: 51.40.33.69 NB en 5.08.19.11 W.L.

Met vriendelijke groet,

Wim Hartman, Offenbachplantsoen 34, 5151LX Drunen, tel: 0416-380975

Noot van de redactie: Een leemkuil is een meertje dat is ontstaan door het afgraven van leem voor de fabricage van bakstenen. Na de afgraving blijven de leemkuilen vaak liggen, waardoor een bijzondere flora en fauna ontstaat. Leemkuilen komen vooral voor in Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant.

Middagexcursie naar GraveZoals we al in de jaarvergadering hebben aangekondigd gaat de middagexcursie op 29 september dit jaar naar de vestingstad Grave.
We krijgen daar een stadswandeling onder leiding van een of meerdere stadsgidsen, afhankelijk van het aantal deelnemers. De wandeling duurt ca. twee uur. Tijdens de wandeling zullen we de kerk en een museum bezoeken. De kosten voor deze excursie bedragen €7,-.
De bedoeling is dat we met eigen vervoer gaan. Wij verzoeken u op het aanmeldingsformulier aan te geven of u met de eigen auto gaat en zo ja of er personen mee kunnen rijden. We zullen proberen met zo min mogelijk auto’s te rijden en op de abdij zullen we bekijken hoe we die auto’s indelen. Probeer dus op tijd aanwezig te zijn We vertrekken in ieder geval vanaf abdij Mariënkroon om stipt 12.30 uur. Betaling kan op de dag van vertrek aan Ans Zeeuwen.
Wij verzoeken u het aanmeldingsformulier (onderaan deze pagina) vóór 17 september in te leveren of op te sturen naar:
Ans Zeeuwen Schutterstraat.21, 5241 TS Rosmalen of Henk de Wit, Grotestraat 18, 5151JE Drunen

“Met Gansen Trou” op DVDHet maken van de 250 DVD’s is nu in volle gang, mar het zal nog wel enkel maanden duren voordat ze klaar zijn. In het volgende Plekbord komt hierover meer informatie. Alcoa Foundation heeft € 500,- gedoneerd ter ondersteuning van dit project.

EnquêteVan de 618 verstuurde enquêteformulieren zijn er 225 ingevuld teruggestuurd. Een score van 36%, wat erg goed is. De resultaten van de enquête worden nu verwerkt en binnenkort in het bestuur besproken. In het volgende Plekbord zal een mededeling komen hoe de resultaten naar de leden gepresenteerd gaan worden.

10 jaar Gemeente HeusdenOp 5 september zal aan burgemeester Willems het boekje ”10 jaar Gemeente Heusden” overhandigd worden. Dit boekje is tevens ons dubbelnummer juli/augustus van ”Met Gansen Trou”. Het boekje zal bezorgd worden bij alle bijna 19.000 postadressen in de Gemeente Heusden.

Bedevaart naar BokhovenAls Trekvogels.
Pelgrims trekken binnenkort weer op zondag naar Bokhoven aan de Maas. September is traditioneel de bedevaartsmaand, paus en martelaar Sint Cornelius wordt dan vereerd in het laatmiddeleeuwse kerkje. Deze bedevaart bestaat al vanaf 1839. Een processie trekt niet meer door het dorpje. Vorig jaar is wel een andere traditie nieuw leven ingeblazen, die van processiemeester. Deze, uitgedost met een zilveren keten uit 1890, zorgt ervoor dat een en ander tijdens de zondagse mis goed verloopt. Vele parochianen zijn betrokken bij de vieringen. Als het goed weer is, is er iedere zondagmorgen vanaf 11.00 uur een openluchtmis met iedere week een zangkoor uit de omgeving. Er is om 9.00 uur ook een viering in de kerk. Thema van dit jaar is: ”als trekvogels”. Pelgrims zijn in feite trekvogels, ze komen en gaan. Ze zoeken een nest om hun ei kwijt te kunnen. De parochiekerk van Bokhoven staat gedurende de septembermaand open voor alle mensen, die op zoek zijn naar ”houvast in hun leven” en tevens een nieuwe toekomst zoeken. Na het bezoek vertrekken ze gevleugeld met nieuwe zin in het leven. Vanwege de publicatie van een boekje over de Haarsteegse kunstenaar Rien van der Pol (1903-1987) is er dit jaar ook extra aandacht voor de schitterende glas-in-loodramen uit 1948-1950. Ze laten in de kerk taferelen zien uit het leven van Sint Norbertus, stichter van de orde van de Norbertijnen, die sinds 1369 zorgdragen voor de parochie van Bokhoven.

Bossche Duikvereniging “Gloria Maris”Deze vereniging bestaat 40 jaar en heeft ter gelegenheid hiervan een boek uitgegeven. Tijdens de bestuursvergadering van 31 juli werd door enkele leden van deze vereniging een exemplaar van dit jubileumboek aan ons bestuur overhandigd. De duikclub heeft een werkgroep ”Archeologische Onderwatersportgroep Onsenoort” en deze werkgroep heeft al sinds 35 jaar met onze vereniging contact. In het verleden hebben zij veel in de wielen gedoken en momenteel zijn ze, samen met Gerard Pelders, druk doende met het opschonen van de gracht bij de toren van Abdij Mariënkroon.

Brabantse avonden 2007/2008Het wordt alweer het 5e seizoen dat Annie en Nico van de Heuvel uit Nieuwkuijk in hun woonplaats in het winterseizoen drie Brabantse avonden organiseren. Deze avonden genieten in de regio reeds goede bekendheid en zijn daarom elke avond uitverkocht. We willen de lezers van het “Plekbord” natuurlijk ook deze keer weer op de hoogte brengen van hun prachtige programma met ook dit jaar weer prima Brabantse artiesten op het programma.
De avonden worden gehouden in Feestzaal D’n Bork te Nieuwkuijk en het programma ziet er volgt uit:

Zondag 14 oktober 2007: Met optreden van: “’t Boekels Kwartierke” uit Boekel en Marie Christien Verstraten uit Volkel
Zondag 13 januari 2008: Met optredens van: “De Die en Ik” uit Heeswijk/ Dinther en het Trio “Henk Habraken” uit Heeswijk Dinther.
Zondag 06 april 2008: Met optredens van: De “SjaWi’s”uit Valkenswaard en Lia de Haas en Hennie Korsten uit Vinkel.

De kaartverkoop voor alle drie de avonden begint op zaterdag 15 september. Eerder worden er geen kaarten verkocht of gereserveerd.

Voor inlichtingen en kaartverkoop:
Nico en Anny van den Heuvel, Meidoornstraat 9, Nieuwkuijk tel: 073-5115443

Archeologisch advies over plangebied Geerpark, VlijmenHet zal inmiddels wel tot de meeste mensen zijn doorgedrongen, dat er sinds het Verdrag van Valletta (meestal aangeduid als het Verdrag van Malta) uit het begin van de jaren 90 in de archeologische wereld veel is veranderd. Nederland was een van de ondertekenaars, maar het heeft nog tot vorig jaar geduurd voordat de benodigde wetswijzigingen tot stand zijn gekomen, zodat het verdrag operationeel werd. Vele wetten moesten worden aangepast en voor die tijd uitgebreid worden besproken in Den Haag.

Het Verdrag van Valletta berust op enkele belangrijke pijlers:
- Uitgangspunt is behoud van archeologisch erfgoed in situ, d.w.z. beschermen zoals het in de bodem zit en vrijwaren voor aantasting.
- Als bescherming in situ niet mogelijk is, dan moet vooraf archeologisch onderzoek worden verricht.
- De verstoorder van de bodem (de bouwer) betaalt dit onderzoek.
- Bij grote projecten moet 1% van de aanneemsom worden gereserveerd voor archeologisch onderzoek.
Deze laatste bepaling had o.a. tot gevolg, dat voor de Betuwelijn 80 miljoen euro beschikbaar kwam voor opgravingen.

Sinds de invoering van “Malta” zijn archeologische bedrijven als paddestoelen uit de grond geschoten. Tegen betaling werken zij adviezen uit, doen proefboringen, graven proefsleuven en voeren complete opgravingen uit op commerciële basis. Een van de grotere is BAAC B.V., Onderzoek- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie, gevestigd in Deventer en ’s-Hertogenbosch. De gemeente Heusden gaf via projectontwikkelaar Arcadis Regio B.V. aan BAAC opdracht, een onderzoek in te stellen naar eventueel te verwachten archeologische waarden in het plangebied Geerkamp, een uitbreidingsplan van ongeveer 47 ha, in grote lijnen gelegen tussen de Wolput, Mariënkroon en de Priemsteeg in Vlijmen. In juni 2007 bracht drs. M.J. van Putten verslag uit van de eerste fase van hun project V-07.0222, het archeologisch bureauonderzoek. Dit verslag was vrijwel klaar, met als conclusie dat er geen vondsten van betekenis te verwachten waren, totdat te elfder ure onze heemkundekring nog werd ingeschakeld. Die sloeg meteen alarm: er was immers bij de aanleg van de sportvelden aan de Priemsteeg in 1988 moedwillig een nederzetting uit de ijzertijd vernield, omdat de aannemer – ten onrechte - bang was voor vertraging. Hierover verscheen in M.G.T 1995 op blz. 29-32 een artikel van Anton van der Lee. Het advies werd onmiddellijk aangepast…

In de toekomst zal de rol van de heemkundekringen als bewaker van erfgoedbelangen alleen maar groter worden. Onze vereniging wil daarop inspelen en in het bestuur behartigt Henk de Wit de portefeuille “Archeologie”. Wellicht leidt de onlangs gehouden enquête tot de oprichting van een archeologische werkgroep met daarin dan o.a. de routiniers Anton van der Lee en Gerard Pelders.

Malende MolensIn het kader van Open Monumentendag, die dit jaar op 8 september gehouden wordt, heeft Neeltje Zenhorst het boekje ”Malende Molens” geschreven. Het boekje is bestemd voor alle basisschoolkinderen van de groepen 7/8 in de Gemeente Heusden en in Het Land van Heusden en Altena. Op 29 augustus werd in de Drunense molen het eerste boekje overhandigd aan wethouder Ben Groen. Bij het Heusdens Buro voor Toerisme is het boekje voor €2 te koop.

Erfgoedinspectie Gemeente HeusdenOp 22 juni heeft de gemeente Heusden het definitieve eindrapport van de inspectie ontvangen. De Erfgoedinspectie heeft geconstateerd dat gemeente en eigenaren het redelijk tot goed doen als het gaat om de instandhouding van en de zorg voor monumenten. Aan de inspectie is destijds door onze vereniging ook meegewerkt.
Geïnteresseerden kunnen het complete 45 pagina’s tellende rapport downloaden via: www.erfgoedinspectie.nl . De gemeentelijke monumentenlijst is te vinden op: www.hkkonsenoort.nl en kies Monumenten.

Opening van de heemtuinNa vele jaren van voorbereiding – de eerste initiatieven dateren van 1998 – kon op zaterdag 18 augustus Heemtuin “De Meulenwerf” in Heusden officieel worden geopend. Weken van hard werken gingen er aan vooraf, maar ondanks het feit dat de tuin nog niet helemaal af is, was het voorlopige resultaat toch heel bevredigend.
Onze heemkundekring mag volgens de statuten een bestuurslid voor de heemtuin aanwijzen. Momenteel wordt deze kwaliteitszetel bezet door Anton van der Lee, maar met ingang van het komende jaar gaat onze specialist op het gebied van natuur, Bert van Opzeeland, het van hem overnemen; hij heeft de beplanting van het natte gedeelte verzorgd. Momenteel is de voorzittersfunctie vacant en vandaar dat bij gelegenheid van de officiële opening Anton als dagvoorzitter optrad.
Na een welkom aan de 150 genodigden, waaronder talrijke autoriteiten, gaf de voorzitter een overzicht van de totstandkoming van de heemtuin. Daarna waren er sprekers namens drie belangrijke sponsors: de Rabobank Heusden-Vlijmen, ALCOA en de ALCOA Foundation, en als laatste de J.F. van der Poelstichting uit Heusden, een stichting die de belangen van ouderen binnen de stad Heusden behartigt. Zij bood een uitermate kostbaar geschenk aan: een groep van hardhouten banken en een tafel onder de grote kastanjeboom, zodat de ouderen daar voortaan een “zitplek” in plaats van een “hangplek” hebben. Ook de Rabobank bood zo’n bank aan. Daarnaast hebben particulieren en het bedrijfsleven in belangrijke mate bijgedragen tot de totstandkoming van de tuin.

Burgemeester H. Willems was de laatste spreker. Hij refereerde terecht dat de gemeente Heusden een hoogst belangrijke sponsor is, omdat de grond van de tuin voor de symbolische prijs van € 1,00 per jaar (zonder inflatiecorrectie!) ter beschikking wordt gesteld en daarnaast wordt ook nog groot onderhoud gepleegd. De gemeente stelde de stijlvolle verlichting en de stukken natuursteen, waarop de namen van de vroeger ter plaatse aanwezige huizen zijn gebeiteld, ter beschikking.
De openingshandeling bestond uit het planten van een hoogstam appelboom; daarbij werd de burgemeester geassisteerd door de bestuursleden Ton Brok en Hans Meulenbeld, die dank zij hun doorzettingsvermogen uiteindelijk hun ideaal gerealiseerd zagen. Er was gekozen voor het oudste bekende Brabantse appelras, de zgn. “Binderse Soet”, die meer dan vijfhonderd jaar geleden genoemd wordt in het testament van de priester Hendrik van Manen. Deze gaf zijn twee dienstmaagden toestemming om na zijn dood de appels te plukken van twee bomen, genoemd
naar de nonnenabdij Binderen in Helmond. Ook de burgemeester hoopte nog eens van de vruchten gebruik te mogen maken.
In de Veerpoort, waar de heemtuin onderdak heeft gevonden, was door Anton van der Lee een kleine tentoonstelling ingericht van archeologische vondsten uit de tuin en van
documenten over de geschiedenis ervan, verzorgd door René van Boxtel. “Bakkertje Deeg” uit Heusden had voor deze gelegenheid een speciaal speltbrood met gedroogde appeltjes gecreëerd.
In de namiddag was de tuin open voor het publiek. Er waren veel lovende woorden te horen over hetgeen tot nu toe tot stand is gebracht. Heemtuin “De Meulenwerf”in ongetwijfeld een aanwinst voor de vestingstad Heusden en in feite is hij te beschouwen als het sluitstuk van de restauratiewerkzaamheden.

Wie , Wat, WaarDe foto van vorige Maand, die werd in gezonden door Mevr. A. Pullen van Drunen was, inderdaad van een reisgezelschap. In de jaren 60 van de vorige eeuw had je wel meer van die groepen die zo eens per jaar een reisje maakten. Vaak bracht men dan een bezoek aan een toeristische stad of dorp zoals bv. Valkenburg, of zoals op de foto Volendam. Het gezelschap kwam uit Drunen en noemde zichzelf de “De Globetrotters” Dhr.Dries van Delft uit Drunen wist de meeste personen nog te herkennen en door nog wat extra speurwerk konden we bijna. alle personen invullen. Alleen over de namen die schuin gedrukt staan zouden nog twijfels kunnen bestaan. De namen zijn als volgt:
bovenste rij vlnr: Sina Schapendonk-Kuipers, Nelis van Esch, Dingena van Daalen, Jan van Daalen, Mevr. Dekkers en Jan Dekkers.
De middelste rij zittend vlnr: Beth van Esch-de Man, Jan Schapendonk, Cor van Delft-vd Ven, Wijnand van Delft, en Tonia van Helvoort.
Liggend: Frans van Helvoort

“Een ons Brabant”Vrijwel elke dag staat er in het Brabants Dagblad een kort verhaaltje van journalist Paul Spapens. Wanneer een verhaaltje over de gemeente Heusden gaat, dan heeft namens onze vereniging meestal Anton van der Lee er aan meegewerkt.

OproepHebt u iets te melden wat betreft bijvoorbeeld een tentoonstelling of een voorstelling?
Hebt u een foto waarvan u meer zou willen weten? Bent u op zoek naar foto’s of afleveringen van “Met Gansen Trou”?. Hebt u iets aan te bieden wat betrekking heeft op heemkunde? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Het Plekbord is een mooi medium om iets voor elkaar te betekenen. Stuur uw informatie naar:
- Toon Groot, Heusdenseweg 1, 5154EJ Elshout. Tel: 0416-375835 of
- Kees van den Oord, Gravin Helenastraat 15, 5221 CB Bokhoven, tel 073-5130407.Ook kunt u uw boodschap kwijt via e-mail.
Ons adres is: plekbord@hkkonsenoort.nl

INLEVEREN KOPIJ VOLGEND PLEKBORD VOOR 15 September a.s.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aanmeldingsformulier excursie Grave

Naam : __________________________________________________________

Woonplaats : __________________________________________________________

Gaat met : ___ personen mee naar Grave

Gaat met eigen vervoer ja/ nee (omcirkelen)

Heeft wel/geen plaats voor ___ personen (omcirkelen + aantal)

Inleveren bij of opsturen naar:
Ans Zeeuwen, Schutterstraat.21, 5241 TS Rosmalen of
Henk de Wit, Grotestraat 18 5151JE Drunen
Terug naar het plekborden overzicht