Plekbord

jaargang 27, nummer 1, februari 2006

   
      Beste lezers

Voor U weer een nieuw “plekbord” met boordevol nieuws en informatie over ons heem en onze vereniging. We krijgen veel reacties binnen vanuit vele winstreken, dat is natuurlijk prima. We proberen deze een plaatsje te geven in dit “Plekbord”. Ook hebben we wat aan de kwaliteit van de foto’s verbetert. We wensen je weer veel leesplezier en blijf vooral reageren.

De redactie

IngezondenMw. Janssen uit Nieuwkuijk had de volgende vraag: Wie zou mij aan het spookverhaal over het verzonken kasteel in de Priemsteeg kunnen helpen? Heeft het ooit in “Met Gansen Trou” gestaan of kan ik het ergens anders vinden?
*****
We kregen van Dhr. N. Glas uit Eindhoven de volgende vraag aangaande Drunen.
Omstreeks 1950 logeerde ik nogal eens in Drunen bij mijn tante, die de weduwe was van Gerard Akkermans, huisarts van Drunen tot zijn voortijdige dood in 1944.
In die tijd ben ik eens aanwezig geweest bij een historisch toneelstuk over St. Hubertus. Het stuk heeft destijds een verpletterende indruk op mij gemaakt.
Zodanig dat ik zelfs nu na ruim 50 jaar zou willen weten of er nog documentatie over bestaat. De tekst, foto's, verslagen en dergelijke. Weet iemand daar iets van af?
*****
Mw. Van Gorp van de Ven uit Goirle is op zoek naar (achter ) neven en nichten van haar, die vermoedelijk in Nieuwkuijk en omgeving wonen. Haar Opa was Adrianus van de Ven, geboren te Nieuwkuijk in 1884, deze was gehuwd met Johanna Schelle. Haar opa had nog twee zusjes: Cornelia geboren in 1873 en Maria geboren in 1890. Cornelia was getrouwd met Adrianus Fitters: zij kregen twee kinderen Clazien en Leonardus. Maria was getrouwd met Antonie van de Ven: ze kregen vier kinderen; Johanne, Hendrik, jozef, Crista Maria en Adrianus Maria. Wat we weten is dat Harrie
( Hendrik Jozef ) van de Ven op dit moment verpleegd wordt in Huize Boswijk te Vught.
Wie van u kan wat meer vertellen over deze familie van de Ven? Wie heeft er eventueel bidprentjes? En wie heeft er nog foto’s?
*****
U kunt reageren per brief, per e-mail of per telefoon naar het Plekbord, ( zie adres onderaan dit nummer)

Middagexcursie naar de Biesbosch.In het Plekbord van november 2005 maakten we melding van de excursie naar de Biesbosch, Omdat de Biesbosch in het voorjaar meer te bieden heeft, volgens de natuurgidsen van dit nationaal park, hebben wij besloten om op
zaterdag 13 mei een vaartocht door dit prachtige natuurgebied te maken.
Afhankelijk van het aantal deelnemers aan deze tocht zal een of meerdere gidsen ons alles vertellen over de geschiedenis van deze unieke delta. De mogelijkheid bestaat ook dat we een gedeelte te voet afleggen en dat de boot ons op een andere plaats weer opwacht. Omdat op een boot maar een bepaald aantal mensen meekan, zal het aantal deelnemers beperkt moeten blijven. Er is een overdekte boot waar max. 50 personen op kunnen en een open boot voor 28 personen. De kosten per deelnemer zijn € 7,- p.p. Het ligt in de bedoeling dat we met eigen vervoer gaan. De opstapplaats is Drimmelen
U kunt zich opgeven bij onderstaande personen, Graag vermelden of u met eigen vervoer komt en / of u eventueel passagiers wilt mee nemen.

Ans Zeeuwen: Schutterstraat 21, 5241 TS Rosmalen tel: 073 5211235 of
Henk de Wit: Grotestraat 18, 5151 JE Drunen tel: 0416 378375

Bezoek eens een MuseumIn deze rubriek schenken we aandacht aan een museum bij ons in de buurt. Deze keer het Geniemuseum in Vught. Op een mooie voorjaarsdag zeker een fietstochtje waard.
De geschiedenis van het Regiment Genietroepen is te vinden in het Geniemuseum, sinds 1970 gevestigd in gebouw K op de Van Brederodekazerne. ( Nabij de IJzeren Man) Foto’s, uniformen, documenten en schaalmodellen geven een beeld van de vernuftige veelzijdigheid van het Wapen. Bovendien wordt in de vaste expositie aandacht besteed aan de beladen geschiedenis van de kazerne. De in Duitse stijl opgetrokken gebouwen maakten tijdens de oorlogsjaren deel uit van het beruchte concentratiekamp Vught.
Het museum was tot begin jaren negentig vooral gericht op de (dienstplichtige) genisten in opleiding en minder op bezoek van buiten de kazerne. Sinds 1998 wordt het Geniemuseum aangemerkt als een “A-status” museum van de Koninklijke Landmacht. Het is de bedoeling dat het museum de geschiedenis en de traditie van het Regiment Genietroepen gaat uitdragen naar een breder publiek. Het gebouw wordt volledig gerenoveerd. De expositie is geheel opnieuw opgezet.
Het Geniemuseum is sinds eind 2002 een openbare instelling geworden. Weliswaar gelegen op het kazerneterrein maar bereikbaar via een eigen ingang vanaf de Lunettenlaan. Over een smalle baileybrug komt de bezoeker in het “Geniepark”, waar allerlei brugconstructies, bouwmachines en pontons in een buitenexpositie te bezichtigen zijn.
Binnen wordt aan de hand van verschillende thema´s op een eigentijdse manier een beeld gegeven van de Genie in verleden en heden. Begrijpelijk voor de geïnteresseerde bezoeker maar herkenbaar voor de genist. Het gebouw biedt bovendien onderdak aan de Geniebibliotheek en de Traditiekamer, waar de Regimentscommandant en diverse verenigingen en geledingen van het Regiment vergaderen.
De kapconstructie van het gebouw herinnert aan de tijd dat het in gebruik was als keuken van het concentratiekamp. Dat is ook te zien op een grote foto in de hal van het gebouw Voor meer informatie over deze periode wordt de bezoeker doorverwezen naar het Nationaal Monument Kamp Vught, een instelling met een indrukwekkende expositie over deze droeve en beladen periode. Het Nationaal Monument ligt ongeveer 1 kilometer verderop aan de Lunettenlaan. (Hierover in een volgend Plekbord meer). Het Geniemuseum heeft een uitstekende samenwerking met deze instelling.
Aangezien de verbouwing van het gebouw in enkele jaren gefaseerd verloopt, is er mogelijk nog wat “werk in uitvoering” tijdens uw bezoek. Datzelfde geldt voor de nieuwe inrichting, die geheel door vrijwilligers (veelal oud-genisten) wordt uitgevoerd. Het Geniemuseum is zeker nog tot in 2006 volop in beweging, net als het Regiment Genietroepen zelf.
openingstijden van het museum
Momenteel is het museum op dinsdag en donderdag geopend van 10.00 tot 16.00. De toegang is gratis. Voor groepen is het museum (na afspraak) ook buiten de normale openingstijden te bezoeken. In de zomermaanden sluit het museum aan bij de zondagse rondleidingen over het voormalige kampterrein, georganiseerd door het Nationaal Monument Kamp Vught en is dan op deze zondagen geopend Het museum is geopend tijdens het Nationale Museum Weekend en de Open Monumenten Dagen.

JaarvergaderingOp dinsdag 7 februari j.l. werd in de abdij Mariënenkroon de Jaarvergadering gehouden van onze vereniging. De vergadering werd goed bezocht en werd geopend door voorzitter Adri de Bonth. Hij heette een ieder van harte welkom. Allereerst werd 1 minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan het overlijden van Pater Laurentius. De vergadering verliep zoals gewoonlijk vlot, dit komt vooral door het goed voorbereidend werk van de bestuursleden. Anton van de Lee gaf een korte toelichting over de stand van zaken bij de heemtuin ‘De Meulenwerf’ in Heusden. Voor verschillende werkzaamheden zoekt hij nog vrijwilligers.
De notulen van de vorige jaarvergadering, het jaarverslag 2005 en het financiële verslag 2005 werden goedgekeurd door de aanwezige leden. Dhr. E. Hazebroek deed namens de kascommissie verslag en bedankte onze penningmeester voor de voortreffelijke wijze waarop hij zijn administratieve taak heeft uit gevoerd. In de kascommissie voor 2006 zullen zitting nemen het zittende lid J. van Eeuwijk en het nieuwe lid B. van Opzeeland. Tevens werd er een korte uiteenzetting gedaan over de begroting van 2006. Ondanks het verminderen van de gemeentelijke subsidie vond het bestuur het nog niet nodig om te contributie te verhogen.
Bestuurswijziging
Cees van Oijen was aftredend en niet meer herkiesbaar. Hij werd door de voorzitter nogmaals bedankt voor zijn grote inzet voor de heemkundekring. Cees vervulde binnen het bestuur zowel de functie van secretaris als penningmeester. In de afgelopen 5 jaar had hij voor onze vereniging belangrijke zaken gedaan, zoals een betere ledenadministratie en een automatische contributie-incasso. Volgens de voorzitter was Cees zuinig op de centen.
Er hadden zich twee leden kandidaat gesteld voor bestuurslid en om dat men het bestuur weer zo kompleet mogelijk wilde hebben werden beide heren met een applaus ingestemd. Dit waren Dhr.Thijs Stevens en Anton van Oijen ( broer van Cees). De functies die zij gaan bekleden zullen in de eerst volgende bestuursvergadering aan de orde komen.
Verder kwam nog aan de orde de activiteiten van het komende jaar ( zie elders in dit blad). Verder verliep de vergadering vlot, enkele leden maakten gebruik van de rondvraag en de voorzitter kon terugzien op een zeer goed 2004
Diegenen die niet op de vergadering aanwezig waren en die toch nog graag een jaarverslag willen ontvangen, kunnen zich wenden tot de secretaris.
Na de pauze werd door de Heer Cees Sleegers een boeiende en luchtige lezing gehouden met als onderwerp ‘Het heem als middelpunt van de wereld’. Waarna de avond werd afgesloten met een borreluurtje.

Noteer alvast in uw AgendaDe volgende data zijn misschien wel voor u van belang!

Zaterdag 13 mei. Excursie Biesbosch

Zaterdag 10 juni Dagtocht naar Brugge

Zat. 9 en zon. 10 september Open Monumentendagen

Tentoonstelling en Lezingententoonstelling "de Halifax".
Frans Lucas uit Engelen, auteur van het boek “De Nacht Wacht” dat hij samen met de Canadees Graham Dugdale heeft geschreven en tentoonstelling samengesteld over zijn grote hobby, een vliegtuig: de Halifax.
De tentoonstelling vindt plaats in de centrale bibliotheek van ’s Hertogenbosch, Hinthammerstraat 72. 0p maandagavond 24 april zal Frans over dit onderwerp een lezing houden in de bibliotheek.
Het gaat allemaal om een Halifax die in de nacht van 28 augustus 1944 een noodlanding heeft gemaakt in de polder bij Engelen. Het was een missie met 3 Nederlandse geheim agenten aan boord. In het nummer van ”Met Gansen Trou” mei 2005 (blz. 66 “…Het was een reusachtige vuurbal…” ) heeft hij er een artikel over mogen publiceren.

Bijzonder Bokhoven
Armoede in een rijk land als Nederland anno 2006 is een teken aan de wand. Bestaat dit werkelijk en is het zo nijpend? Of is armoede hier een relatief onbeduidende zaak van minder rijke personen? Het onderwerp leidt in de vastenperiode tot bezinning en verdieping. Hoe wordt armoede door religieuzen beleefd? Wat doen we aan de bestrijding van armoede in Nederland en de Derde Wereld? Vormen voedselbanken, zoals ook die van Den Bosch, een goede oplossing? Kunnen we nog iets leren van de Nederlands ontwikkelingssamenwerking? In het laatmiddeleeuwse kerkje van Bokhoven worden tijdens de maand maart drie boeiende avondlezingen aan het thema van armoede gewijd. Vanuit drie verschillende invalshoeken: sociaal-politiek, religieus en historisch. De sprekers gaan met de aanwezigen een dialoog aan en zoeken naar een antwoord.
De lezingenreeks is een initiatief van drie Bokhovenaren, Rob Gruben, Kees van den Oord en Xavier van de Spank. Het bijzondere kerkje is een ideale ontmoetingsplaats. Op donderdagavond 2 maart houdt wethouder Bart Eigeman van welzijn, sociale zaken en werkgelegenheid een lezing over het Bossche armoedebeleid. Op dinsdagavond 14 maart staat abt Ton Baeten van de abdij Berne van Heeswijk stil bij de armoedebeleving volgens de eigentijdse visie van religieuzen. En op dinsdagavond 28 maart gaat historicus Marc Dierikx van het Nederlands Instituut van Geschiedenis in Den Haag in op het beleid van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking tussen 1945 en 1989. De lezingen starten om 20.00 uur en eindigen om 22.00 uur. De entree bedraagt zes euro (incl. koffie), twee euro per lezing. Het aantal deelnemers is slechts beperkt. Men kan zich alleen per e-mail (oordhist@home.nl) of schriftelijk per post (Bijzonder Bokhoven, Gravin Helenastraat 15, 5221 CB Bokhoven) aanmelden. De sluitingstermijn is dinsdag 28 februari.

Heemtuin De Meulenwerft, HeusdenIn de jaarvergadering vertelde Anton van der Lee, die namens de heemkundekring in het bestuur van de heemtuin zit, dat dit voorjaar met de aanleg van de tuin zal worden begonnen. Weliswaar is al het benodigde geld (110.000 euro, exclusief bezoekerscentrum) nog niet volledig binnen, maar er is voldoende om de tuin volledig te realiseren, voorlopig met verharde i.p.v. bestrate paden. Binnenkort treedt een nieuwe penningmeester in functie, woonachtig in de vesting Heusden, maar ook een prominent lid van onze heemkundekring.
Anton deed een oproep om vrijwilligers voor de tuin. Hierbij wordt niet alleen gedacht aan mensen voor het onderhoud, hoewel die ook hard nodig zijn voor onkruidbestrijding en schoon houden, maar daarnaast aan hulp bij andere activiteiten. Te denken valt aan administratieve ondersteuning, publiciteit en propaganda, fondsenwerving, wetenschappelijk research, contacten met andere heemtuinen, educatieve werkzaamheden zoals rondleiden van klassen en
andere bezoekersgroepen en het bemannen van het bezoekerscentrum.
Graag aanmelden bij Anton van der Lee, tel. 073 6211199, e-mail antonvdlee@hetnet.nl


Computer en heemkundeOns Heem rond 1832
Op de website van onze heemkundekring www.hkkonsenoort.nl onder het knopje links vindt U Topografie, kadastrale kaarten 1832. Op deze site kunt u mooi de situatie van uw woonomgeving bekijken hoe het was in 1832 . Op kadastrale kaarten ziet u duidelijk welke huizen er toen stonden. Ook eigenaren van de percelen kunt u op deze site achterhalen. U zult merken dat vele straatnamen ondertussen ook gewijzigd zijn. Veel succes

Politiek debat “Natuur, Milieu en cultuurhistorie”De Natuur- en Milieuvereniging Heusden organiseerde op donderdag 16 februari een druk bezocht politiek debat over Groen Heusden. Alle politieke partijen waren in café De Harmonie in Haarsteeg aanwezig. Is Heusden een Groene Gemeente? Een forum van deskundigen ondervroeg de lijsttrekkers en confronteerde hen met stellingen. Namens de Heemkundekring Onsenoort bracht Kees van den Oord de volgende stelling in: DE GEMEENTE HEUSDEN WIL EEN GROENE GEMEENTE ZIJN. GROEN STAAT VOOR NATUUR, RUST EN RUIMTE. DE GEMEENTE HEUSDEN MAAKT DIT NIET WAAR. Ter toelichting vulde Kees aan. “De gemeente Heusden wil een groene gemeente zijn, maar nergens is vastgelegd wat ze daaronder verstaat. Het unieke slagenlandschap en de natuur in onze gemeente worden op termijn bedreigd door steeds verdergaande verstedelijking. Uitbreiding van de woningbouw, bedrijventerreinen en de glastuinbouw eisen steeds meer ‘groene’ ruimte op. Deze grootschalige ontwikkelingen (o.a. Waalboss) zijn in strijd met het behoud van het dorpsachtige karakter, met veel aandacht voor de leefomgeving van mensen, dieren en groen. Het ontbreekt de gemeenteraad aan een harde visie op de noodzaak van ecologische verbindingszones tussen de diverse natuurgebieden. De raad maakt geen duidelijke keuzes. De economie prevaleert. Natuur en cultuurhistorische waarden zijn van ondergeschikt belang. In navolging van de cultuurhistorische waardenkaart van de provincie zou ook de gemeente haar gebied op een dergelijke manier in kaart moeten brengen en zo de economie en de ooit zo unieke leefomgeving met elkaar in balans kunnen brengen.”
De lijsttrekkers verschaften weinig duidelijkheid. Ze waren zowel eens als oneens met de stelling. Een simpel ja of neen zat er niet in. De volgende politieke avond van het Brabants Dagblad op vrijdag 3 maart zal wellicht voor de Heusdense kiezers meer duidelijkheid opleveren dan dit ‘groene’ debat.

Wie, wat, waarWe ontvingen van mevr. Van Gorp - van de Ven uit Goirle een tweetal foto’s waarvan hieronder er eentje is. Ze wil hier namelijk iets meer over weten. Ze schrijft ons: Deze foto is door mijn schoonmoeder Gerda Giessen, dochter van Theodorus Giessen en Johanna van Falier altijd bewaart. Achter op de foto staat 1e H. Communie Nieuwkuijk 28 december.1926. Wie zijn deze mensen?. Uw reactie graag naar de redactie van het plekbord.

OproepHeeft u iets te melden wat betreft bijvoorbeeld een tentoonstelling, of een voorstelling.
Heeft u een foto waarvan u meer zou willen weten. Bent u op zoek naar foto’s of afleveringen van “Met Gansen Trou”?. Heeft u iets aan te bieden wat betrekking heeft op heemkunde, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Het Plekbord is een mooi medium om iets voor elkaar te betekenen. Stuur uw informatie naar:
- Toon Groot, Heusdenseweg 1, 5154EJ Elshout. Tel: 0416-375835
- Kees van den Oord, Gravin Helenastraat 15, 5221 CB Bokhoven, tel 073-5130407.

Ook kunt u uw boodschap kwijt via e-mail. Ons adres is: plekbord@hkkonsenoort.nl


Terug naar het plekborden overzicht