Plekbord

jaargang 25, nummer 4, November 2004

   
      De redactie van het laatste Plekbord van dit jaar is van samenstelling veranderd. Leo Sikkers heeft met ingang van 1 september jl zijn functie vanwege drukke werkzaamheden neergelegd. Leo bedankt voor je inzet en bijdragen in de afgelopen jaren. Toon Groot uit Elshout is bereid om Leo te vervangen. Dit betekent dat het Plekbord er ook anders gaat uitzien, met meer verschillende bijdragen. Met een terugblik op evenementen en een aankondiging van nieuwe
activiteiten, zoals de Kersttentoonstelling en de jaarvergadering.

Openluchtmis “Dankjewel Mariënkroon”Het was dit jaar honderd jaar geleden dat de paters van de orde hun intrek namen in het kasteel van Onsenoort . In de afgelopen honderd jaar hebben de bewoners van de Abdij Mariënkroon en de inwoners van de omliggende dorpen veel voor elkaar betekend. Denk daarbij aan de zielzorg en onderwijs in de regio. Opvang en onderdak tijdens de oorlogsjaren, mede initiatiefnemers en onderdakverleners aan onze heemkundekring en gastvrij thuis voor diversen culturele instellingen. Reden voor de heemkundekring en het dekenaat Heusden om iets terug te doen. Samen organiseerden ze op 12 september een Openluchtmis binnen de poorten van Mariënkroon.. Op zondag 12 september j.l. was er op het binnenterrein van de Abdij Mariënkroon te Onsenoort volop bedrijvigheid. Er werd met banken gesjouwd, de geluidsinstallatie
werd getest, in een kiosk brachten we een altaar in gereedheid. Angstvallig werd
er regelmatig naar de lucht gekeken, want zou het deze morgen wel droog blijven? De lucht zag er zeer dreigend uit. Rond negen uur kwamen de eerste bezoekers al de poort binnen. Kleurrijke gildenbroeders
en zusters, leden van de harmonie en leden van het koor. Rond half tien begon het toch wat te regenen maar een straffe noord-
westenwind zorgde dat de bui snel weer overdreef. En ondanks het matige weer hadden honderden parochianen van het dekenaat Heusden de weg gevonden naar deze bijzondere openluchtmis. Ruim voor aanvang van de H.Mis die om tien uur zou beginnen waren de meeste banken bezet.

(Een sfeerimpressie van de openluchtmis)

En warempel de zon kwam er door en zorgde voor een aangename sfeer op Mariënkroon (de worsten die aan de deur van de kapel gehangen waren ter ere van de H. Klara, hadden hun werk gedaan).
Vanuit het bos klonken de trommen van de gilden. Die in processie het terrein op kwamen. Een kleurrijk schouwspel met de vele vaandels, trommen, en zilver. Halverwege de processie liepen de abt van Mariënkroon, de deken van Heusden en alle priesters van het Dekenaat . De muzikale omlijsting werd verzorgd door zangvereniging “Chantemble uit Drunen en Harmonie De “Eendragt” van Onsenoort en Nieuwkuijk. Het werd een prachtige eucharistieviering met mooie muziek en zang. De collecte was bestemd voor een ontwikkelingsproject in Otjiwarongo, alwaar de gemeente Heusden een samenwerkingsverband mee is aangegaan.
Aan het einde van de dienst werd er een plaquette aangeboden aan de paters die nu nog wonen in het klooster Mariënkroon.
Abt van Hopstaken mocht deze in ontvangst nemen nadat hij door alle priesters was gezegend. Op de plaquette staat de tekst “Bedankt Abdij Mariënkroon, voor100 jaar dienstbaarheid, 12 september 2004, dekenaat Heusden”. De plaquette krijgt een mooi plaatsje in de Mariakapel op het terrein van het klooster. De dienst werd afgesloten met het lied “Mariënkroon toevluchtsoord voor mensen” waarna er nog een vendelgroet volgde op het middenterrein. Dit alles paste prima binnen de muren van dit oude klooster.

(Abt van Hopstaken met op de voorgrond de plaquette)

De heemkundekring Onsenoort en het dekenaat Heusden willen iedereen bedanken die zijn medewerking aan deze unieke openluchtmis hebben gegeven. In het bijzonder zangvereniging “Chantemble”, Harmonie “De Eendragt”, de schuttersgilden O.L.V. Schuts Elshout, St. Ambrosius Haarsteeg, St. Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk, O.L.V.Schuts, St. Barbara en St. Catharina uit Vlijmen. En natuurlijk niet te vergeten onze vrijwilligers die deze dag voor velen onvergetelijk hebben gemaakt.

KersttentoonstellingZoals gebruikelijk, vindt in de toren van Mariënkroon tussen Kerst en Nieuwjaar een expositie van kerstkaarten plaats. Er vinden ook demonstraties plaats van kerstbloemversieringen door het echtpaar Keustermans uit het Belgische Weelde. U bent allen welkom tussen 13.00 en 17.00 uur op zaterdag 11, zondag 12, woensdag 15 december en vanaf zaterdag 18 tot en met donderdag 30 december. We zijn alleen op Eerste Kerstdag gesloten.

Gemeentelijke subsidie. Een dilemma voor 2005?Enkele weken gelden was in het Brabants Dagblad te lezen dat de heemkundekring Onsenoort van gemeente Heusden aanmerkelijk minder subsidie in de komende jaren zou ontvangen. De subsidie werd met meer dan de helft verlaagd. Ontving de heemkundekring tot nu toe een waarderingssubsidie van € 2074, per jaar, nu is het voorstel om de waarderingssubsidie te vervangen door een genormeerde subsidie van € 1000, per jaar. De gemeente Heusden toonde, zoals uit de keuze van de oude subsidievormen bleek, waardering voor al datgene wat de heemkundekring ondernam. Uit de thans gekozen subsidievorm is deze waardering geheel verdwenen. In de gemeentelijke conceptnota subsidies 2005 t/m 2008 wordt aangegeven dat genormeerde subsidie bedoeld is voor de relatief kleine verenigingen en instellingen die grotendeels op basis van vrijwilligerswerk functioneren. Is de heemkundekring met bijna 700 leden een kleine vereniging? In de nota wordt niet aangegeven waarop de genormeerde subsidie is gebaseerd. Aan welke normen moet worden voldaan?
U begrijpt dat het bestuur bezwaar heeft aangetekend en dat het gezien al datgene wat de vereniging doet op verzoek van de gemeente eerder een verhoging dan een verlaging had verwacht. Tot heden is het nog steeds denkbaar dat de definitieve nota er anders uit zou kunnen zien. Dit lijkt echter een utopie. De vraag zou gesteld kunnen worden dat als de gemeente geen waardering voor de heemkundekring kan en wil opbrengen., de heemkundekring af moet zien van subsidie en op eigen kracht (verhoging van de contributie met ca. € 3,00 op jaarbasis) de zaken regelt. Wij zullen dan verzoeken van advies en hulp door de gemeente slechts tegen betaling voor onze diensten honoreren? Laat uw gedachten hierover eens gaan en reageer per e-mail dan wel op de jaarvergadering a.s. 1 februari 2005.

Contributie 2005.De contributie-inning vindt komend jaar als volgt plaats:
- automatische incasso.Deze incasso zal medio januari 2005 geschieden.
- acceptgiro’s De acceptgiro’s zullen een dezer dagen worden toegestuurd met het verzoek de betaling te doen voor 25 januari 2005.
De reden voor de wijziging bij de acceptgiro’s is dat de penningmeester teveel werk heeft om achterstallige contributies te innen. Het bestuur heeft het besluit genomen dat zij die de contributie niet voor 25 januari 2005 hebben betaald het maandblad Met Gansen Trou niet meer ontvangen.

JaarvergaderingWe nodigen alle leden uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van onze kring welke zal worden gehouden op dinsdag 1 februari om 19.00 uur in de Abdij Mariënkroon te Nieuwkuijk.
De agenda luidt als volgt:

1. Opening en algemene beschouwing door de voorzitter
2. Notulen jaarvergadering 10 februari 2004
3. Jaarverslag van de secretaris
4. Financieel verslag
5. Begroting voor 2005
6. Verslag kascommissie
7. Benoeming kascommissie 2005
8. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar is: Cees van Oijen.
Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen worden voorgedragen voor 15 januari 2005 bij de secretaris
9. Activiteiten 2005
10. Rondvraag en sluiting van de vergadering

De heren Cor Swanenberg en Henk Verhagen vertellen en zingen over het Brabants dialect. Het wordt een interessante en gezellige avond, dus kom allen 1 februari naar de jaarvergadering.

TentoonstellingIn Zorgcentrum St. Janshof in Vlijmen is nog tot 10 december 2004 de foto-expositie te zien over de St. Catharina Schuts en de thans 70- jarig lid André van de Griendt. Ruim 60 foto’s en documenten ( A4 ) tonen de historie, de afdeling schieten, activiteiten en eerbetoon, het koningschieten en 70 jaar lidmaatschap van André van de Griendt alias D’n Billie.

Brabantse AvondMet veel succes en plezier organiseren Annie en Nico van de Heuvel al enkele jaren in de wintermaanden Brabantse Avonden. Deze avonden zijn een mix van prachtige muziek en schitterend cabaret. In voorgaande editie’s stonden al op het podium Lia de Haas, Marie-Cristien Verstrate, Cor Swanenberg en cabaretgroepen als “Streepke Veur”en het “Kwartjesvolk” De Brabantse Avonden worden gehouden in zaal “Den Bork” in Nieuwkuijk.
Op zondag 19 december is er weer zo’n avond. Met mooie luisterliedjes van Henk Habraken en cabaretgroep “Dikke Mik”. Voor deze avond zijn nog slechts enkele kaarten beschikbaar en zijn te bestellen bij Annie en Nico van den Heuvel. Telefoon 073-5115443. De prijs bedraagt € 7,50. De voorstelling begint om 20.00 uur.

Gedane ZakenHet is al weer zijn dertiende boek van Leo Sikkers en kreeg als titel mee “Gedane Zaken”. Het in oktober uitgeven boek was in een zeer korte tijd uitverkocht maar er is een tweede druk verschenen. Dit ligt alweer in de winkel o.a boekhandel Sikkers in Drunen en Vlijmen. In dit boek staan honderd verhalen over bedrijven en winkels, groot en klein, uit Drunen, Elshout, Vlijmen , Haarsteeg en Nieuwkuijk. Deze bedrijven die in de loop der jaren ophielden te bestaan of die van eigenaar verwisselden. Het ruim 100 pagina’s tellende boek is voorzien van vele prachtige foto’s die door de oud eigenaren of verwanten beschikbaar werden gesteld. In het boek komen voor café ’t Centrum in Vlijmen, Molenaar Rombouts in Nieuwkuijk, Fietsenhandel Jan Lommers in Elshout, Bakkerij van Broekhoven in Drunen en Jos van Bladel, Bazar en Oliehandel in Haarsteeg en verder nog 95 andere verhalen. Het formaat van het boek is 20 x 30 cm en is te koop voor € 14,95.
En Leo gaat gewoon door met schrijven en is weer volop bezig met het verzamelen van nieuwe verhalen en materiaal voor zijn volgende boek. Dit boek zal gaan over hobby’s van uiteenlopende aard. Naar verwachting zal het in het najaar van 2005 verschijnen en heeft het zelfde formaat als “Gedane Zaken”

Haarsteegse WielBert van Opzeeland heeft de heemkundekring een notitie gestuurd naar aanleiding van het beleidsplan Haarsteegse Wiel. Deze wiel is door de provincie Noord-Brabant aangewezen als natuurparel. De discussie in de pers ging vooral over de vraag van nachtelijke recreatie en naaktzwemmen. Maar er is meer aan de hand. Bert heeft namens de Natuur- en Milieuvereniging een aantal opmerkingen gemaakt. We nemen er enkele uit, zoals de oude bestrating aan de noordzijde is volgens de gemeente Heusden niet meer te handhaven. Bert protesteert daartegen met reden: het semi-verharde ontsluitingspad (ter info: bij het haventje) is cultuurhistorisch hoog gewaardeerd. Mijn aanvulling: dit dient te zijn: zeer hoog gewaardeerd, omdat het de verbinding vormde tussen de twee forten van Hedikhuizen (fort “den Hoogen Maasdijk”: is er nog, en fort “Bernsche Hoeve”: afgebroken omstreeks 1933: in de crisistijd) en hierover het geschut diende te worden vervoerd. Het was een van eerste bestrate wegen in de gemeente Heusden en werd omstreeks 1863 aangelegd. Delen van de weg zijn nog zichtbaar. Ter info: de aanleg van de straatweg tussen ’s-Hertogenbosch over Vlijmen naar Heusden geschiedde in 1845-1846, enkele jaren daarvoor. Vraag: is gezien de grote cultuurhistorische waarde het mogelijk een deel van de oude weg in oude luister te herstellen en op te nemen in de nieuwe weg ?
Een andere opmerking van Bert betreft de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. In en om de Haarsteegse wiel zijn veel dier- en plantsoorten te vinden die in het kader van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn en nationale wetgeving (Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet) een beschermde status kennen. Alleen al dit gegeven geeft het unieke karakter van het gebied weer, waardoor er een meer dan gemiddelde bescherming van het gebied dient te zijn.
Hij stelt voor om het beheer over de Haarsteegse Wiel over te dragen aan de Natuur- en Milieuvereniging Heusden. De Natuur- en Milieuvereniging is er sterk voorstander van om het beheer van natuurterreinen in bezit van de gemeente door natuurorganisaties te laten verrichten. Dit kan onder de noemer van “geen kerntaak” van de gemeente. Voor een gemeente die zich als groene gemeente wil profileren is dit een uitgelezen kans. Zo zou het beheer van de Haarsteegse wiel kunnen worden overgedragen aan Staatsbosbeheer, die in het gebied actief is (Sompen en Zooislagen). Hiermee wordt voorkomen dat activiteiten plaatsvinden die in strijd zijn met de natuurdoelstellingen van het gebied. Dit is ook in het voordeel van de gemeente omdat de gemeente aansprakelijk blijft voor overtredingen ten aanzien van de Flora- en Faunawet, Natuurbeschermingswet en de Vogel- en Habitatrichtlijn. Zij is immers eigenaar van de Haarsteegse wiel en is daardoor verantwoordelijk voor naleving van de natuurbeschermingsregels en daarop direct aanspreekbaar, ook indien anderen strijdige activiteiten ondernemen.
De N&M vereniging geeft de gemeente Heusden in overweging tot het actief meewerken bij de invulling van de Ecologische Hoofdstructuur. Een deel van het gebied tussen de Haarsteegse wiel en de Sompen en Zooislagen is begrensd als reservaatsgebied, met als doel het creëren van een aaneen gesloten natuurgebied.

Leden die behoefte hebben om hierop te reageren, kunnen met Bert contact opnemen (Bert van Opzeeland, Hopbel 10, 5251 CS Vlijmen, vanopzeeland(a)hotmail.com.073-5113213).

Bezoek eens een MuseumIn deze rubriek willen we eens wat aandacht geven aan een museum bij ons in de omgeving. Deze keer zullen we het Schoenenmuseum in Waalwijk eens onder de loep nemen.
De Langstraat is al eeuwen het gebied van de schoen- en lederindustrie. De leer- en schoennijverheid kende grote bloeiperiode, maar ook diepe dalen. Na de oprichting van de EEG begon aan het eind van de jaren vijftig de neergang van deze industrie. Nu is de Langstraat niet meer de productie-, maar het handelscentrum van schoenen.
In 1954 kwam in Waalwijk het schoenenmuseum tot stand. Het wist fraaie collecties bijeen te brengen van zowel oude als moderne schoenen, maar ook van productiemiddelen zoals gereedschappen en zelfs complete fabriekjes. Het schoenenmuseum in Waalwijk is een mooie plaats waar de geschiedenis herleeft. Het museum dat dit jaar 50 jaar bestaat biedt een ruim scala van wat er met leer in het verleden allemaal vervaardigd is. Maar ook werken van de hedendaagse kunstenaars komen aan bod in dit fraaie museum.

(Muziekinstrument gemaakt uit leer)

Vanaf 5 oktober kunt u de jubileumexpositie ter ere van het 50 jarig bestaan bezichtigen. In de expositie “Tijdlijnen” genaamd worden 50 topstukken van het museum tentoongesteld. Zo kun je onder meer een muziekinstrument van leer aanschouwen, maar o.a ook lederen handschoenen, sigarenkokers uit de 19e eeuw en ceremoniële sabels van de Toearegs, een nomadenvolk dat leeft in de Sahara.
Verder heeft het museum de grootse schoenencollectie van de wereld. In de afdeling Ambacht en Techniek toont het museum het maken van schoenen en het looien van leer. Zo kan een leerlooierij uit 1870 worden bekeken en een woon- en werkkamer van een schoenmaker rond 1900.

(snavelschoen uit de late middeleeuwen)

Verder een schoenenwinkel uit de jaren vijftig en een schoenreparatieplaats die van 1925 tot 1987 in gebruik was.
Iedere tweede zondag van de maand zijn er voor individuele bezoekers, vanaf 12 uur demonstraties van schoenfabricage en leerlooien Het Schoenenmuseum is gelegen aan de de Elzenweg 25, 5144 MB Waalwijk Voor meer informatie kunt bellen 0416- 332738 of bezoek de website www.schoenenmuseum.nl Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 10 tot 17 uur Zaterdag en zondag: 12 tot 16 uur

OproepHeeft u iets te melden wat betreft bijvoorbeeld een tentoonstelling, of een voorstelling. Heeft u een foto waarvan u meer zou willen weten. Bent u op zoek naar foto’s of afleveringen van “Met Gansen Trou”?. Heeft u iets aan te bieden wat betrekking heeft op heemkunde, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Het Plekbord is een mooi medium om iets voor elkaar te betekenen.
Stuur uw informatie naar:
- Toon Groot, Heusdenseweg 1, 5154EJ Elshout. Tel: 0416-375835 E-mail: groot.r(a)home.nl
- Kees van den Oord, Diepenbrocklaan 6, 5251 HD Vlijmen, tel 073-5130407, E-mail: oordhist(a)home.nl
Terug naar het plekborden overzicht