Plekbord

jaargang 25, nummer 1, januari 2004

   
     

BIJ DE JAARWISSELING


Een jaar dat veel inspanning vergde van onze vereniging ligt achter ons. De vele activiteiten, maar vooral ‘Het Jaar van de Boerderij’ hebben ons veel, maar ook dankbaar werk bezorgd. Mede dankzij onze vrijwilligers kon dit alles tot een goed einde worden gebracht. Dank dus!
Rest ons om onze leden een gelukkig en gezond 2004 toe te wensen.

DE JAARVERGADERING


Geachte leden,
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van onze kring welke zal worden gehouden op dinsdag 10 februari om 19.00 uur in Abdij Mariënkroon.

De agenda luidt als volgt:
Opening en algemene beschouwing door de voorzitter
Notulen vergadering 24 februari 2003
Jaarverslag van de secretaris
Financieel verslag
Begroting voor 2004.
Verslag kascommissie
Benoeming kascommissie 2004
Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar zijn: Adrie de Bonth, Kees v.d. Oord en Ans Zeeuwen. Fransien van Bladel treedt vrijwillig af. Door haar aftreden bestaat het bestuur uit 8 personen. Voorgesteld wordt om de ontstane vacature niet in te vullen en het huishoudelijk reglement zo aan te passen dat bij het stemmen over personen en/of zaken bij een gelijk aantal voor- en tegenstemmen, de stem van de voorzitter doorslaggevend is.

Activiteiten 2004
Rondvraag en sluiting van de vergadering
Pauze
Conference door Harrie Hens, uitgeroepen tot Kletsmaaier 2004 van Haorendam.

De secretaris, C. van Oijen

OPSPORING VERZOCHT!


Voor ons onderzoek over glazenier Anton H.C. van Hest uit Vlijmen zijn wij dringend op zoek naar werk van deze glazenier, o.a. glas-in-lood ramen.

Hij heeft ook een aantal hangers gemaakt in de vorm van een medaillon, vaak met hierop een afbeelding van Maria. Kenmerkend is het feit dat hij vaak
de randen van een raam of medaillon versierde met engeltjes
en/of bloemetjes. De ramen en hangers zijn dikwijls gesigneerd
en soms ook gedateerd. Een van de ramen die hij maakte is te
vinden in de pastorie van Vlijmen.
Ook een aantal bovenlichten van glas-in-lood is door hem
gemaakt en in ons onderzoek kwamen we ook een kruisbeeld
tegen, gemaakt van gebrandschilderd opalineglas. Het is dus
goed mogelijk dat er nog andere dingen te vinden zijn.
Anton van Hest is in 1959 overleden en woonde in Vlijmen, Grote Kerk 1. Hij was lange tijd mede-eigenaar van Koffiebranderij Hestana aan de overkant van zijn woonhuis. Nadien was hier enige tijd een videotheek gevestigd. Thans staat het pand leeg.

Hij maakte ook nogal wat tekeningen. Zo heeft hij o.a. omstreeks 1954
een boekje geïllustreerd voor de H. Communie in Vlijmen. Helaas is zijn zoon dit boekje kwijtgeraakt. Wellicht is er onder onze leden iemand die dit boekje nog in zijn bezit heeft. Wij zouden er graag foto’s van maken.

Voor ons onderzoek (dat uiteindelijk straks moet leiden tot de uitgave van een boek) zijn wij dringend op zoek naar gegevens en verpakkingen van de Koffiebranderij Hestana. Wie weet er nog werk van Anton van Hest in welke vorm dan ook.

Bij zijn werktekeningen troffen we ook twee afbeeldingen aan die
betrekking hebben op Vlijmen:
bij de 1e staat: raam voor kunstsmederij te Vlijmen
bij de 2e staat: raam voor groente- en fruithandel te Vlijmen.

We weten niet of dit alleen maar werktekeningen zijn of dat de
werken ook echt zijn uitgevoerd. Wie kan ons hier uitsluitsel over geven?

We horen het graag van u!

Eli en Dinie Maas- van der Schans, 073-6214441 of e-mail: ali.maas@wxs.nl

JAARGANGEN ‘MET GANSEN TROU’


Wie belangstelling heeft voor complete jaargangen van 1969-1985 van ons tijdschrift plus losse nummers van 1979 t/m 1995 kan bellen met telefoonummer 0416-372244.

Hier krijgt u alle inlichtingen.

DE KERSTKAARTENTENTOONSTELLING


Zoals elk jaar mochten we ons ook deze keer weer verheugen in grote belangstelling voor de mooie verzameling zelfgemaakte kaarten die ons door velen ter beschikking werden gesteld.
Reden om naar volgend jaar uit te zien. Maar eerst na dank te hebben gebracht aan hen die geheel vrijwillig voor de inrichting en versieringen zorgden. En aan de dames die met hun hobby een belangrijke bijdrage leverden. Zij ondervonden veel belangstelling bij het tekenen en schilderen van kaarten, kalligrafie, boekbinden, engeltjes en poppen maken en op knappe wijze maken van allerlei wens- en kerstkaarten.

VERSCHENEN:


Ons lid Jan Verboord schreef een boekje met als titel ‘Mennekes en Vrouwkes’. Leuke verhalen en gedichten die Jan in de loop der jaren schreef en welke door zijn schoondochter verzameld werden in dit boekje. Bij de boekhandel voor € 12,50.

CONTRIBUTIE 2004


De algemene ledenvergadering van 25 februari 2003 heeft het bestuur gemandateerd om de hoogte van de contributie vast te stellen. In de bestuursvergadering van 17 november 2003 is de contributie vastgesteld op € 20,00 voor leden die een machtiging tot automatische incasso (de zgn. ‘incassoleden’) hebben afgegeven en € 22,00 voor die deze niet hebben afgegeven (de n. ‘acceptgiroleden’) De stijging van de contributie is mede een gevolg van de toenemende kosten en een geringe afname van het aantal leden. De contributie voor de incassoleden zal worden geïncasseerd rond 15 februari 2004. De acceptgirokaarten zullen worden verzonden begin februari. Mocht u niet meer weten tot welke categorie u behoort, wacht dan tot 10 februari. Hebt u dan geen acceptgiro ontvangen dan bent u een incassolid en wordt de contributie derhalve automatisch bij u geïncasseerd. Als er acceptgiroleden zijn die over willen stappen naar incassolid, (het scheelt u € 2.00) neem dan telefonisch of schriftelijk contact op met 073-5113893.

Het Streekarchief Land van Heusden en Altena is op zoek naar VRIJWILLIGERS

voor ons foto-archief van Vlijmen en Drunen

Wie in het bezit is van een computer met Windows en goede kennis heeft van het oude Vlijmen of Drunen en daarnaast zin heeft om alle reeds gescande foto’s te helpen beschrijven, kan contact opnemen met Bernadette van Gorp, Demer 30a, Heusden. Telefoon 0416-661901.

BRABANTSE HEEMDAGEN


Voor belangstellenden zij vermeld dat de Brabantse Heemdagen 2004, Regio Heeswijk, zullen worden gehouden op 28, 29 en 30 juli 2004.

Inlichtingen bij onze secretaris.

OPROEP VOOR VRIJWILLIGERS


Om het voor onze leden aantrekkelijk te doen blijven zijn wij er steeds meer op uit om de bestaande activiteiten te handhaven maar zijn ook steeds op zoek naar verdere mogelijkheden.
Dit brengt ongelooflijk veel werk met zich mee dat door ieder van het bestuur graag gedaan wordt omdat het dankbaar en prettig is. Maar soms loopt het wel eens uit de hand, in die zin dat er door gebrek aan man/vrouwkracht of tijd zaken achterwege moeten blijven.
Daarom vragen wij: denk er eens over na om uzelf en enige tijd beschikbaar te stellen om zo nu en dan in te springen waar nodig. Wij kunnen u verzekeren dat het u mee zal vallen.

Berichtje aan onze secretaris is van harte welkom.


ONZE FOTO-VRAAG


Nevenstaande foto is waarschijnlijk gemaakt in Drunen, buurtschap Hulten.
Maar bij welke gelegenheid en op welke datum?
Wie zijn die aardige bruidjes?
Welk pand vormt de achtergrond?
Oplossing, liefst schriftelijk, aan
Leo Sikkers, Plein 20 a, 5251 AT Vlijmen

PROGRAMMA HONSOIRDE


31 Januari t/m 22 februari, elke zaterdag en zondag van 13.00 – 17.00 uur:
Expositie keramiek van diverse personen. Toegang gratis
Donderdag 18 maart om 19.00 uur:
Lezing door dhr. Tijn Vaes over Wenen-G.Mahler en De Kunsten.
13 Maart t/m 4 april elke zaterdag en zondag van 13.00 – 17.00 uur
Expositie van schilderijen Gerdie Korthout. Toegang gratis.


Overleven buiten DE HOLLANDSE TUIN, door Hans Verschure, voorzitter Heemkundekring Waspik.

Tot 15 febr. a.s. te bestellen tegen intekenprijs van € 24,95. Zie bijgaande folder.

Terug naar het plekborden overzicht