Plekbord

jaargang 23, nummer 2, maart 2002

   
     

DE JAARVERGADERING OP 25 FEBRUARI 2002We hadden rekening gehouden met een groot aantal aanwezigen; het waren er slechts 25. Onze voorzitter merkte dit teleurgesteld op, mede gezien het vele voorbereidend werk dat zo'n vergadering met zich meebrengt.
Wat de thuisblijvers gemist hebben, was de verrassing in de vorm van een dialezing over het ontstaan van de munt en de geschiedenis ervan.
Anton van de Lee bracht deze op sublieme wijze voor het voetlicht. Het moge duidelijk zijn dat de keuze van het onderwerp bepaald werd door de geboorte van de "Euro".

Punt voor punt van de agenda werd vlot afgewerkt. Voorzitter Adrie de Bonth keek terug op het afgelopen jaar door de belangrijkste feiten te memoreren; onze secretaris Cees van Oijen deed verslag van zijn niet geringe werkzaamheden, terwijl de penningmeester Fransien van Bladel uit de doeken deed wat er met de centen gebeurde. Applaus voor beiden was zeer op zijn plaats.
De kascommissie, bestaande uit H. van de Velden en Bert van Opzeeland, sprak bij monde van laatstgenoemde met veel waardering over het werk van penningmeester en secretaris. Voor het nieuwe jaar namen in de commissie plaats de heer Van de velden uit Heusden en mevrouw vermeer uit Elshout.

In de samenstelling van het bestuur kwam, zo wilde de vergadering, geen verandering.

Daarna kwamen punten aan de orde als "de activiteiten voor het komende jaar" waarbij vooral het punt "dagtocht" de nodige aandacht kreeg.
Ans Zeeuwen en Henk de Wit - de activiteitencommissie - bezochten voor deze dag het stadje Xanten in Duitsland. Daar werden de nodige afspraken gemaakt voor een bezoek met leden van de kring.
De datum, zaterdag 8 juni, werd vastgelegd, terwijl nadere afspraken nog volgen. Een fraaie folder over dit stadje was beschikbaar.
U kunt al wel noteren dat voor 29 augustus een 2 uur durende natuurwandeling naar de Moerputten is gepland en op 21 september de jaarlijkse fietstocht wordt gehouden. Hierover, evenals over andere activiteiten voor het jaar 2002, wordt u tijdig "bijgepraat".

De rondvraag leverde slechts 1 kwestie op. Het bestuur kon hierop nu nog geen definitief antwoord produceren. gevraagd werd namelijk of de Heemkundekring nog jaren kan blijven huizen in de toren, ook als er na verloop van tijd misschien een andere bestemming aan de abdij zou worden gegeven.
Het enige zekere is dat er een nog jaren geldend contract bestaat.
In aansluiting op dit "probleem" kunnen wij u thans verwijzen naar de Heusdense Courant van 7 maart jl., waar op de voorpagina prominent uit de doeken wordt gedaan wat er met "Marienkroon" in de komende jaren te gebeuren staat. In dit artikel komen Honoirde en de Heemkundekring, die in de toren onderdak vinden, aan de orde, waarbij gesteld wordt: "Dat zal ongetwijfeld zo blijven", aldus het bericht.


MET GANSEN TROU

De oproep aan de leden in het Plekbord om een artikel te schrijven voor Met Gansen Trou, leverde een toezegging op van journalist Hans van den Eeden uit Heusden. Onze verwachtingen t.a.v. hem zijn hoog gespannen.
L. Smits uit Drunen leverde inmiddels een mooie bijdrage in de vorm van een verhaal over het zoeken van miereneieren. Francien van Rooij wist een mooi verhaal op te diepen over kamperen op Giersbergen, terwijl Leo Sikkers een artikel in 3 delen produceerde over een kegelclub die destijds in Haarsteeg huisde. Een notulenboek uit 1902 leverde de gegevens hiervoor op.
Tijdens de jaarvergadering zegde Bart Beaard uit Drunen toe om, na overleg met de redactie van MGT, mooie artikelen aan te leveren.
De kopij die vorig jaar werd ingeleverd is al verwerkt en zal in de loop van dit jaar verschijnen.

VAN ONDERDRUKKING TOT REDDING

Het tweede deel van Leo Sikkers'boek over de Tweede Wereldoorlog in Drunen, Vlijmen, Heusden,Haarsteeg, Hedikhuizen, Herpt, Elshout, Nieuwkuijk, Engelen en Bokhoven, is m.i.v. dinsdag 2 april te koop bij boekhandel Sikkers in Drunen en Vlijmen en de Veerpoort in Heusden.


FOTOHERKENNING

De heer Van Spijk uit Drunen meende op de foto van hout- en marmerschilders P. de Gouw uit Nieuwkuijk te herkennen. Anderen weerspraken dit.

BRABANTS HEEM BERICHT

Van de Stichting Brabants Heem ontvingen wij het programma en inschrijfformulieren voor de 54e Brabantse Heemdagen, dit jaar georganiseerd door Heemkunde Studiekring "De Acht Zaligheden".De streek tussen Bergeijk en Lommel (B) vormt de plaats van "handeling".

Workshops worden gehouden op 8 en 9 augustus 2002.

Informatie en inschrijving via e-mail bij onze secretaris.


IDEEEN, VOORSTELLEN, WENSEN

Nu en dan bereiken ons vragen en/of opmerkingen over de gang van zaken bij de Heemkundekring. Soms geuit door onwetendheid, verlangens of betrokkenheid.

Wij zijn daar zeer ontvankelijk voor en proberen er het nodige aan of mee te doen.

Meningen uwerzijds zijn van harte welkom; in positieve zin kan er dan het nodige mee gebeuren.

Wij vragen u daarom niet te blijven zitten met uw vraagstuk maar geef aan wat u graag veranderd of toegevoegd wilt zien.

Alleen als u bij uw schriftelijk verzoek of e-mail uw volledige naam, adres en eventueel telefoonnummer vermeldt, kunnen wij het behandelen. Dit kan inhouden dat het vraagstuk in brede zin aan de orde kan worden gesteld door er bij voorbeeld melding van te maken in het Plekbord of deze website, wat dan weer reacties van andere leden teweeg kan brengen.


Voor de DAGEXCURSIE op 8 juni zie onder Activiteiten

Terug naar het plekborden overzicht